Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Najczesciej urojenia sa luzne i

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Najczęściej urojenia są luźne i nie wykazują żadnej dążności do usystematyzowania. Czasem zdarza się jed- nak, zwłaszcza w zespole paranoidalnym nieswoistego pochodzenia, że uroje- nia prześladowcze, ksobne, wielkościowe czy inne układają się jakby w jeden system, nigdy jednak z tak żelazną konsekwencją jak w paranoi. Autyzm cho- rego sprawia, że całe otoczenie zmienia się urojeniowo. Osoby z otoczenia by- wają diabłami, katami, masonami, hitlerowcami, trucicielami itd., zależnie od poglądów chorego. Wybitnie dochodzi do głosu podwójna orientacja chorego, gdyż te same osoby są równocześnie lekarzami, pielęgniarkami, znajomymi itd. Dwoistość ta w zastanawiający sposób zachodzi przy urojeniach wielkościo- .wych, stanowiących wyraz roźszczepienia osobowości. Chory twierdzi np., że jest królem, a równocześnie spokojnie zamiata korytarz. Urojenia wielkościowe przeplatają się z prześladowczymi i ksobnymi. U kobiet urojenia wielkościdwe miewają zabarwienie erotyczne i pociągają za sobą urojenia prześladowcze wskutek zazdrości rywalek. Rozszczepienie osobowości może przybierać fan- tastyczne formy, chorzy mogą czuć w sobie demona, mogą się uważać za zwie- rzęta, nie tracąc zresztą swojej zwyklej osobowości. Do treści urojeń ustosun- kowują się w rozmaity sposób: stająsię napastliwi wobec domniemanych wro- .gów, przybierają pozy wielkościowe, popadają w przygnębienie lub lęk. Od- czyny te nigdy jednak nie są naprawdę dostosowane do treści urojeń ani iloś- ciowo, ani jakościowo, występują mianowicie zjawiska paratymii, ambi- ,walencji, a obok tego w dyskretnym stopniu na drugim planie, wszystkie te dziwactwa i zaburzenia napędu psychoruchowego, które znamionują inne ze- społy z kręgu schizofrenicznego. Samorzutnie albo pod wpływem leczenia zespół paranoidalny ustępuje. Jeżeli nie wchodzi w grę podłoże swoiste, to chorzy odzyskują całkowity krytycyzm , wobec przebytych zjawisk psychotycznych. Jest to znak rokowniczy bardzo pomyślny, gdyż jednym z ważnych znamion zarówno .schizofrenii, jak i zespo- łów z tego kręgu jest zupełny brak poczucia choroby psychicznej, w przeci- wieństwie do melancholii, gdzie chorzy czują swoją chorobę psychiczną i prze- ważnie proszą o leczenie, jeżeli tylko uznają, że są jakieś widoki na wylecze- nie. Toteż w zespołach paranoidalnych wyrosłych na gruncie przewlekłej schi- zofrenii nie widać nigdy pełnego poczucia choroby. [więcej w: , odżywki do rzęs, dentysta Kraków, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments are closed.