Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Osobowosc chorego jest w wy-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osobowość chorego jest w wy- raźny sposób rozprzężona. Czasem stwierdzić można pojedyncze omamy słu- chowe lub czuciowo-ustrojowe, ponieważ jednak chory informuje o.nich w-spo- sób niepoważny, nie ma się pewności, czy naprawdę je przeżywa, a nawet jeśli tak, to nigdy zaburzenia spostrzegania nie wybijają się na -pierwszy plan. Chorzy rzadko bywają, agresywni, ich podniecenie psychoruchowe.Lhałaśliwość jest nie tyle złośliwością wobec otoczenia, co lekceważeniem wszelkich wzglę- dów i bezowocnym wyładowywaniem niepohamowanych, kapryśnych afektÓw. Sensorium pozostaje czyste nawet w stanach silniejszego podniecenia psycho- ruchowego. Urojenia rozmaitej treści wypowiadane przez chorego są niedo- rzeczne, logicznie sprzeczne, nistałe, niekonsekwentne, bezładne. Nie wyka- zują one ani śladu dążności do usystematyzowania. Big myślenia wykazuje już wcześnie znaczny stopień rozkojarzenia. Czasem stwierdza się, nieznacznie zresztą zaznaczone, perseweracje, dziecinne werbigeracje i neologizmy albo objawy echa, wszystko to jednak znajduje się na dalszym planie. Nastrój pod- lega kapryśnym wahaniom. Przygnębienie i płacz hebefrenika nie budzą współ- czucia, gdyż nie ma w nich nuty szczerości. Często stwierdza się wybitną am- biwalencję uczuciową przy ambitendencji działań i ambisentencji czynności intelektualnych. Typowym objawem, szczególnie częstym u kobiet, bywa puerylizm, polega- I jący na naśladowaniu zachowaniem i mową dziecka. Osoby te, bez względu na wiek, mówią szczebiotem dziecięcym, robią odpowiednie minki, przybie- rają też ruchy dziecięce, a nawet czasem zdradzają jakby zainteresowania dzie- cięce, paplając o krówkach, konikach, motylkach itd. W hebefrenii objawy te są wyrazem głębokiego rozpadu osobowości i jej regresji do lat dziecięcych. Puerylizm zdarza się i w histerii, .lecz bez rozpadu struktury osobowości, który jest tylko jakby teatralnie odgrywany. Przebieg zespołu hebefrenicznego bywa uporczywy, jeżeli osnuty jest na podłożu schizofrenii przewlekłej. Nie leczony może się wówczas utrzymywać nawet latami. Czasem samorzutnie, częściej pod wpływem leczenia, zespół ten ustępuje, aby po jakimś czasie powrócić. [więcej w: , odwrócona osmoza, catering dietetyczny, Bielizna nocna damska ]

Comments are closed.