Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Poczatkowo pokladano wielkie nadzieje w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Początkowo pokładano wielkie nadzieje w stosowaniu leków, które “in vitro” zabijają lub chociażby wybitnie hamują rozwój prątków gruźlicy, czyniąc pożywkę nieprzydatną dla ich wzro- stu. Do takich środków chemicznych należą kreozot, kwas. karbolowy, naftalina, jodoform, nafta, olej anilinowy oraz cytrynowy, mentol, ksy- lol, alkohol, kreolina (Konrad Wagner). Okazało się jednak, że leki za- . bijające prątki gruźlicy “in vitro” takiego działania w ustroju żywym nie wywierają. Koch polecił leczenie tuberkuliną dawną (Alt-Tuberkulin) jako metodę polegającą na wytwarzaniu swoistej odporności chorego ustroju. W tym znaczeniu leczenie to zawiodło, ponieważ nie- wrażliwość ustroju można tą metodą uzyskać tylko na jeden z jadów gruźliczych, bez odporności jednak przeciwko samym prątkom. Wsku- tek tego sprawa gruźlicza może posuwać się dalej i wieść do śmierci po- mimo nawet osiągnięcia przez ustrój wysokiego poziomu odporności tu- berkulinowej. Bezskuteczne okazały się liczne inne przetwory tuberku- liny. Dopiero w ostatnim czasie powiodło się poczynić poważne kroki na- przód w lecznictwie lekowym gruźlicy płuc przez wynalezienie związ- ków, które stwarzają niekorzystne warunki rozmnażania się prątków gruźlicy w ustroju. Związki te (streptomycyna i in.) nie podważyły jed- nak metod polegających na oszczędzaniu chorego oraz na zwiększaniu i pobudzaniu obronnych jego sił, przy jedno- czesnym umiejętnym podtrzymywaniu odpowiedniego nastroju psychicz- nego chorych, od niego bowiem zależy w dużej mierze stan odporności ustroju na zakażenie. [przypisy: , surówki bawełniane, protetyka, olej kokosowy ]

Comments are closed.