Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Jezeli koniec igly trafi do.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli koniec igły trafi do. światła naczynia krwionośnego – najczę- ściej do dużych splotów żylnych, przebiegających w zrostach opłucnych, wtedy stwierdza: się na manometrze ciśnienie dodatnie i nie ma wahań oddechowych, a to wskutek szybkiego skrzepnięcia krwi w igle. W tych przypadkach należy zaniechać zabiegu i odłożyć go na poźniej. Wpraw- dzie w doświadczeniach na psach przekonałem się, że jeżelizgła 2lrani. zdrowe płuco i jej koniec dostanie się światła naczynia krwionośnego, to można wkłuwając zaraz igłę w innym miejscu, wytworzyć odmę opłucną bez obawy powstania zatoru powietrznego. Tłumaczy się to tym, że już pierwsza porcja powietrza, które dostaje się do jamy opłucnej, wywołuje zapadnięcie płuca i miejsca wkłucia. Wyników tych doświad- czeń nie można jednak przenosić bez zastrzeżeń na chorych, gdyż sprę- żystość płuca może być u nich znacznie upośledzona wskutek zmian chorobowych lub wskutek dużych zrostów opłucnych, a naczynia krwie- nośne w zrostach często są bardzo szerokie. Jeżeli koniec Igły trafi w tkankę zrostu poza obrębem naczynia krwio- nośnego. to manometr nie okaże żadnych zmian ciśnienia albo bardzo nieznaczne ciśnienie ujemne bez wahań oddechowych lub z bardzo ma- łymi wahaniami. Dostanie się końca igły do, światła oskrzeli objawia się nieznacznymi wahaniami oddechowymi na poziomie zera. Jeżeli teraz wprowadzić po- wietrze, to manometr szybko. okaże ciśnienie dodatnie, które spada zaraz do poziomu pierwotnego, a to dlatego, że wprowadzone powietrze dociera bardzo prędko do dużego oskrzela i przez tchawkę i krtań zostaje usu- nięte na zewnętrz. Jeżeli koniec igły trafi do małej jamy otorbionej, to ciśnienie mano- metryczne jest ujemne, lecz bardzo małe, wahania oddechowe są także bardzo nieznaczne. Dalsze 30-50 mI powietrza wywołują już ciśnienie dodatnie i znoszą wahania oddechowe. Stan ten pozostaje bez zmiany długo, jeżeli jama nie powiększy się przez przerwanie się gdziekoIwiek jej ściany. Jak widać, badanie manometryczne odgrywa ogromną rolę w leczeniu Odmą opłucną. [przypisy: , rehabilitacja, firma sprzątająca, Kabiny Sanitarne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Jezeli koniec igly trafi do.

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ministerstwo Zdrowia rozwinęło szeroko zakrojoną akcję od razu w wielu kierunkach. Mianowicie odbudowano i rozbudowano oddziały szpitalne i sanatoria dla chorych na gruźlicę oraz poradnie przeciwgru- źlicze wojewódzkie i powiatowe, powiększono liczbę łóżek w sanatoriach, szpitalach i innych zakładach i osiedlach dla chorych na gruźlicę, znie- siono ograniczenia czasowe, które obowiązywały przedtem w leczeniu sanatoryjnym chorych na gruźlicę, umożliwiono bezpłatne leczenie cha- Tym, którzy nie mają prawa do bezpłatnego leczenia zo rganizowane go, wznowiono badania kandydatów do wyższych uczelni, zorganizowano liczne kursy dokształcające w zakresie gruźlicy il walki z nią dla szkole- nia nowych kadr fachowego personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, któ- rego połowa zginęła w okresie okupacji, wznowiono działalność Polskiego Towarzystwa Badań nad Gruźlicą oraz wydawnictwo czasopisma “Gru- źlica”. W r. 1947 utworzerio pierwszą w Polsce klinikę ftizjologiczną w Akademij Medycznej w Wrocławiu a następnie katedry ftizjolo,gii w Akademii Medycznej w Gdańsku i Warszawie. W r. 1948 powołano do życia Państwowy Instytut Przeciwgruźliczy. Główne zadania, którym ma służyć, Instytut, są następujące: l. Planowanie i kierowanie badaniami, naukowymi w zakresie nauki o gruźlicy. 2. Przygotowanie kadr specjalistów ftizjologów oraz okresowe dok- ształcanie lekarzy zatrudnionych w akcji przeciwgruźliczej. 3. Poradnictwo fachowe dla Ministerstwa Zdrowia oraz dla podleg- łych mu placówek zapobiegawczo-leczniczych, przeciwgruźliczych. Od r. 1949 w akcji zwalczania gruźlicy bierze udział Polski Czerwony Krzyż. Przyjął on na -siebie część zadań, które spełniały przed ostatnią wojną Towarzystwa Przeciwgruźlicze z Polskim Związkiem Przeciwgru- źliczym na czele. Cała jednak kierownicza akcja w kraju pozostaje nadal w sprężystych rękach Ministerstwa Zdrowia, które też finansuje całą sprawę. [więcej w: , rehabilitacja, opieka medyczna, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off

« Previous Entries