Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Ministerstwo Zdrowia rozwinelo szeroko zakrojona

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ministerstwo Zdrowia rozwinęło szeroko zakrojoną akcję od razu w wielu kierunkach. Mianowicie odbudowano i rozbudowano oddziały szpitalne i sanatoria dla chorych na gruźlicę oraz poradnie przeciwgru- źlicze wojewódzkie i powiatowe, powiększono liczbę łóżek w sanatoriach, szpitalach i innych zakładach i osiedlach dla chorych na gruźlicę, znie- siono ograniczenia czasowe, które obowiązywały przedtem w leczeniu sanatoryjnym chorych na gruźlicę, umożliwiono bezpłatne leczenie cha- Tym, którzy nie mają prawa do bezpłatnego leczenia zo rganizowane go, wznowiono badania kandydatów do wyższych uczelni, zorganizowano liczne kursy dokształcające w zakresie gruźlicy il walki z nią dla szkole- nia nowych kadr fachowego personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, któ- rego połowa zginęła w okresie okupacji, wznowiono działalność Polskiego Towarzystwa Badań nad Gruźlicą oraz wydawnictwo czasopisma “Gru- źlica”. W r. 1947 utworzerio pierwszą w Polsce klinikę ftizjologiczną w Akademij Medycznej w Wrocławiu a następnie katedry ftizjolo,gii w Akademii Medycznej w Gdańsku i Warszawie. W r. 1948 powołano do życia Państwowy Instytut Przeciwgruźliczy. Główne zadania, którym ma służyć, Instytut, są następujące: l. Planowanie i kierowanie badaniami, naukowymi w zakresie nauki o gruźlicy. 2. Przygotowanie kadr specjalistów ftizjologów oraz okresowe dok- ształcanie lekarzy zatrudnionych w akcji przeciwgruźliczej. 3. Poradnictwo fachowe dla Ministerstwa Zdrowia oraz dla podleg- łych mu placówek zapobiegawczo-leczniczych, przeciwgruźliczych. Od r. 1949 w akcji zwalczania gruźlicy bierze udział Polski Czerwony Krzyż. Przyjął on na -siebie część zadań, które spełniały przed ostatnią wojną Towarzystwa Przeciwgruźlicze z Polskim Związkiem Przeciwgru- źliczym na czele. Cała jednak kierownicza akcja w kraju pozostaje nadal w sprężystych rękach Ministerstwa Zdrowia, które też finansuje całą sprawę. [więcej w: , rehabilitacja, opieka medyczna, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rehabilitacja’

Ministerstwo Zdrowia rozwinelo szeroko zakrojona

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dalszą zasadą w leczeniu gruźlicy płuc jest niezadowalanie się poprawą, uzyskaną przy prawidłowo i konsekwentnie przeprowadzo- nym leczeniu, gdyż ona może być złudna wobec tego, że gruźlica płuc przewlekła trwa latami, nieraz z długo trwającymi okresami utajenia. Chory na gruźlicę płuc nawet po tzw. wyleczeniu powinien pozostawać nadal latami pod ścisłą obserwacją doświadczonego lekarza i zasięgać jego porady, zwłaszcza gdy pojawiają się takie przypadłości, jak kaszel, bóle w klatce piersiowej, utrata łaknienia, szczególnie zaś gdy zapada na “grypę”. Regularny tryb życia, połączony z obowiązkowymi wypo- czynkami, stanowi „cotuiuio sine qua non” w dalszym życiu takiego kli- nicznie wyleczonego chorego. Ze względu na długotrwałość leczenia gruźlicy i wieloletnie znaczne obciążenie chorego, jego otoczenia i społeczeństwa, których przyczyną jest gruźlica, należy przed przystąpieniem do leczenia dobrze się upewnić że jest to istotnie przypadek gruźlicy, oraz rozważyć, czy stwierdzona w płu- cach zmiana wymaga leczenia i jakiego.
METODY LECZENIA W GRUŹLICY PŁUC Metody leczenia, stosowane w gruźlicy płuc, można podzielić na 2 duże grupy: 1. metody fizyczne, 2. metody farmaceutyczne. Do metod fizycznych należy leczenie higieniczno-dietetyczne, klima- tyczne, wodolecznicze, promieniami rentgenowskimi, kumysem, maską Kuhna, odmą opłucną i inne metody chirurgiczne, do metod farmaceu- tycznych – leczenie tuberkuliną, streptomycyną, kwasem para-aminosa- licylowym i in. Wartość lecznicza poleconych metod nie jest jednakowa. Poniewaz gruźlica jest chorobą ogólną, przeto podstawowe są te metody leczenia, które zwiększają siły obronne ustroju. Zatem nie wolno ich zaniechać, gdy stosuje się inne metody, nawet nieraz tak skuteczne, jak odma opłucna lecznicza, która stwarza miejscowe warunki w narządzie oddechowym ułatwiające wygojenie się zmiany gruźliczej. [więcej w: , deratyzacja warszawa, powiększanie piersi, rehabilitacja ]

Comments Off

« Previous Entries