Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

ZESPOL KATATONICZNY Rozrózniamy dwie postacie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPOŁ KATATONICZNY Rozróżniamy dwie postacie tego zespołu: hipokinetyczną (akinetyczną) i hi- perkinetyczną. Obie mają tę wspólną cechę, że osią objawów tych czy tam- tych są zaburzenia ze strony napędu psychoruchowego. W pierwszej postaci napęd jest zmniejszony poprzez wszystkie stopnie aż do zupełnego zaniku, w drugiej natomiast dochodzi do jego wzmożenia, czasem aż od ostatecznych granic. Widać tu więc dwa antagonistyczne kierunki chorobliwych wychyleń napędu psychoruchowego: in minus oraz in plus. Podział na dwie postacie zespołu katatonicznego nie ma bynajmniej znacze- nia absolutnego. Raczej chodzi tutaj o praktyczne rozróżnienie przewagi jed- nych lub drugich zespołów objawowych. Przy statycznym ujmowaniu doświad- czeń klinicznych stwierdza się w danym okresie albo jedną postać, albo drugą, ale gdy rozważymy proces w rozwoju dynamicznym, to stwierdzimy, że ten .sam chory miewał w różnych okresach życia raz objawy hiperkinetyczne, kiedy indziej hipo- lub akinetyczne. Zdarza się też często, że chory w osłupieniu katatonicznym nagle zerwie się i przejawia nawet przez dłuższy czas objawy podniecenia psychoruchowego, aby po jakimś czasie znowu zapaść w stan za- hamowania. Rozróżnienie to ma więc znaczenie czysto orientacyjne. Zespół katatoniczny wikła się często z katalepsją, którą ze względu na jej odmienną genezę omówimy osobno. Tak jak zespół hebefreniczny, tak i ten występuje albo na podłożu schizofrenii przewlekłej, albo na nieswoistym podłożu rozmai- tego pochodzenia. W pierwszym przypadku trwać może bardzo długo albo w razie ustąpienia wielokrotnie nawracać, tworząc w posuwach zaostrzenia przewlekłego, podstawowego procesu schizofrenicznego. Cofa się albo równo- cześnie z podstawowym cierpieniem, albo wcześniej, niekiedy trwa nawet długo po jego przeminięciu. Zespól: katatoniczny uwarunkowany nieswoiście daje ro- kowanie pomyślne. [patrz też: , korekcja wzroku, artykuły fryzjerskie, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘artykuły fryzjerskie’

ZESPOL KATATONICZNY Rozrózniamy dwie postacie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Działanie pobudzające klimatu jest słabsze w miejscowościach pod- górskich, znajdujących się na wysokości 600-800 metrów nad po- ziomem morza. Miejscowości te nadają się do leczenia także bardziej po- suniętej gruźlicy płuc. Leczenie w klimacie górskim i podgórskim powinno w zasadzie trwać dopóty, dopóki nie nastąpi zupełne wyleczenie. W praktyce jest to naj- częściej niemożliwe. Toteż poleca się choremu pozostawać w tym klima- cie przynajmniej do uzyskania wyraźnej poprawy, a następnie leczenie to od czasu do czasu powtarzać. Najodpowiedniejszą porą leczenia kli- matem górskim jest zima, chociaż inne pory roku także nadają się do tego. Klimat nizinny (do 250 m nad poziomem morza) nie wymaga od chorych tego zasobu sił, co klimat górski. Przypisuje się mu właściwości kojące. Toteż te miejscowości w klimacie nizinnym, których powietrze jest czyste i suche, które są dobrze zalesione i osłonione od wiatrów, mają dostateczną ilość słońca i mało opadów atmosferycznych, nadają się do leczenia wszystkich postaci gruźlicy płuc, zwłaszcza zaś dla chorych z konstytucją wątłą, wrażliwszą na różne bodźce, również w przypadkach gruźlicy u osób nerwowych, z rozedmą płuc, z nadciśnieniem tętniczym. Dla niektórych chorych klimat nizinny jest pierwszym etapem, w któ- rym chory uzyskuje taką poprawę zdrowia, że może być już skierowany do klimatu podgórskiego. Chorzy na gruźlicę mało posuniętą czasami nie- wiele- odnoszą. korzyści z pobytu w klimacie nizinnym. Takich chorych lepiej kierować od razu do miejscowości podgórskich. To samo dotyczy ozdrowieńców po przebytym zapaleniu opłucnej i osób niedokrwistych z usposobieniem do gruźlicy. W ostatnich czasach podnoszą się głosy przeciwko podziałowi klima- tów na górski, nizinny i morski oraz przeciwko przypisywaniu klima- towi górskiemu własności pobudzających, a nizinnemu – własności ko- jących i przeciwko bezwzględnemu uznawaniu klimatu morskiego za szkodliwy w gruźlicy płuc. Natomiast podkreśla się znaczenie stanu jo- nizacji powietrza: miejscowości, w których krzywa jonizacji podlega większym i nagłym wahaniom, zwłaszcza w kierunku ujemnym, mają mieć klimat o własnościach pobudzających, bez względu na warunki ge- ograficzne, i na odwrót klimat miejscowości o jonizacji powietrza mniej więcej zrównoważonej wywiera wpływ kojący. [hasła pokrewne: , artykuły fryzjerskie, odzież bhp, balsam do włosów ]

Comments Off