Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Osobowosc chorego jest w wy-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osobowość chorego jest w wy- raźny sposób rozprzężona. Czasem stwierdzić można pojedyncze omamy słu- chowe lub czuciowo-ustrojowe, ponieważ jednak chory informuje o.nich w-spo- sób niepoważny, nie ma się pewności, czy naprawdę je przeżywa, a nawet jeśli tak, to nigdy zaburzenia spostrzegania nie wybijają się na -pierwszy plan. Chorzy rzadko bywają, agresywni, ich podniecenie psychoruchowe.Lhałaśliwość jest nie tyle złośliwością wobec otoczenia, co lekceważeniem wszelkich wzglę- dów i bezowocnym wyładowywaniem niepohamowanych, kapryśnych afektÓw. Sensorium pozostaje czyste nawet w stanach silniejszego podniecenia psycho- ruchowego. Urojenia rozmaitej treści wypowiadane przez chorego są niedo- rzeczne, logicznie sprzeczne, nistałe, niekonsekwentne, bezładne. Nie wyka- zują one ani śladu dążności do usystematyzowania. Big myślenia wykazuje już wcześnie znaczny stopień rozkojarzenia. Czasem stwierdza się, nieznacznie zresztą zaznaczone, perseweracje, dziecinne werbigeracje i neologizmy albo objawy echa, wszystko to jednak znajduje się na dalszym planie. Nastrój pod- lega kapryśnym wahaniom. Przygnębienie i płacz hebefrenika nie budzą współ- czucia, gdyż nie ma w nich nuty szczerości. Często stwierdza się wybitną am- biwalencję uczuciową przy ambitendencji działań i ambisentencji czynności intelektualnych. Typowym objawem, szczególnie częstym u kobiet, bywa puerylizm, polega- I jący na naśladowaniu zachowaniem i mową dziecka. Osoby te, bez względu na wiek, mówią szczebiotem dziecięcym, robią odpowiednie minki, przybie- rają też ruchy dziecięce, a nawet czasem zdradzają jakby zainteresowania dzie- cięce, paplając o krówkach, konikach, motylkach itd. W hebefrenii objawy te są wyrazem głębokiego rozpadu osobowości i jej regresji do lat dziecięcych. Puerylizm zdarza się i w histerii, .lecz bez rozpadu struktury osobowości, który jest tylko jakby teatralnie odgrywany. Przebieg zespołu hebefrenicznego bywa uporczywy, jeżeli osnuty jest na podłożu schizofrenii przewlekłej. Nie leczony może się wówczas utrzymywać nawet latami. Czasem samorzutnie, częściej pod wpływem leczenia, zespół ten ustępuje, aby po jakimś czasie powrócić. [więcej w: , odwrócona osmoza, catering dietetyczny, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘catering dietetyczny’

Osobowosc chorego jest w wy-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wniknięcie w psychikę chorego podnieconego wydaje się niemożliwością, o ile jednak można stwierdzić, owład- nięta jest ona najsprzeczniejszymi uczuciami i popędami, współistniejącymi ze sobą ambiwalentnie, Nietrzymanie afektów dochodzi tutaj do szczytu. Mimo wszystko, jeżeli tylko nie ma domieszki jakiegoś zespołu upośledzającego sen- sorium, działania chorego mogą podlegać prawidłowej rejestracji pamięciowej. Ex post wyjaśniają niektórzy chorzy, że pobudek swojego gwałtownego postę- powania nie potrafią sobie wytłumaczyć, tym bardziej, że wcale nie odczuwają w chwili swoich działań afektów, np. prawdziwej wściekłości. Po prostu coś pobudzało ich do czynów popędowych przy zasadniczo obojętnym nastroju. Mimo woli nasuwa się tu porównanie z eksperymentalnie uzyskanymi zja- wiskami wściekłości rzekomej; tak jak gdyby chodziło o rozhamowanie mię”: dzymózgowia przy zniesieniu hamulców korowych. Często się zdarza, że nawet bardzo podnieceni katatonicy nie są aktywnie napastliwi, tak jak gdyby cho- dziło im tylko o wyładowanie zapasów energii. Ich czyny gwałtowne powstają raczej – pod postacią negatywizmu czynnego. Przy tych działaniach oczywiście trudno dopatrzyć się choćby śladów jakichś uczuć wyższych. Chorzy zdolni są do popełnienia ze śmiechem naj potworniejszych przestępstw, zwłaszcza kobiety są bezwstydne, ekshibicjonizm jest u nich rzeczą bardzo częstą. Również trudno spodziewać się nawiązania jakiegokolwiek kontaktu czy to afektywnego, czy intelektualnego z podnieconym chorym. W stanach tych widuje się najdzi- waczniejsze stereotypie ruchowe. Wypówieclzi są rozkojarzone, pełne persewe- racji, neologizmów. Nawet omamy miewają czasem wygląd werbigeracyjny, Jeżeli nawet nastąpi z czasem uspokojenie, to stereotypie, maniery, grymasy i nadzwyczaj częste w tych stanach automatyzmy utrzymują się aż do końca. Omamy mogą osłabnąć lub zaniknąć, urojenia mogą ulec redukcji, a stereoty- pie i inne dziwactwa trwają nadal jako wyraz spaczonego napędu psychoru- chowego. Nawet jeżeli u chorych hiperkinetycznych pojawi się okres zahamo- wania, to każdej chwili możliwy jest nie sprowokowany niczym z zewnątrz czyn impulsywny. Z późniejszych wyjaśnień chorego wynika, że chodziło o paragnomen. Takie eksplozywne działania mogą wystąpić u chorych akine- tycznych, np. niespodziewane zamachy samobójcze lub czyny przestępcze. [przypisy: , catering dietetyczny, przydomowe oczyszczalnie ścieków, surówki bawełniane ]

Comments Off

« Previous Entries