Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Nierzadko zachodzi zja- wisko okreslane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nierzadko zachodzi zja- wisko określane nazwą psychosis residualis, gdy chory wierzy nadal.w treść tych urojeń, które były w czasie trwania zespołu, a których już nie ma. Wiarę tę chory pokrywa co najwyżej mniej lub bardziej zręczną dysymulacją. Nie Ieczony lub nie wyleczony zespół paranoidalny swoistego pochodzenia, jeżeli po jakimś czasie nie ustąpi samorzutnie, może utrzymywać się latami i dzie- siątkami lat z przewlekłym procesem schizofrenicznym. Nawet przy naj dłuż- szym trwaniu każdej chwili może się cofnąć. Natomiast zespół paranoidalny nieswoistego pochodzenia cofa się bez najmniej szych pozostałości. Chorzy wy- rażają zdumienie, jak mogli wierzyć w treść urojeń, śmieją się z nich, a z roz- mowy z nimi bije szczerość tego krytycznego przeświadczenia. Zespół para- noidalny ustępuje bardzo łatwo, nawet gdy podstawowe cierpienie somatyczne utrzymuje się nadal. Jest on zespołem częstym zarówno w postaci czystej, jak i w sprzężeniu z innymi ostrymi zespołami czynnościowymi. Wystrzegać się trzeba jednak rozpoznawania domieszki zespołu paranoidalnego tylko na pod- stawie obecności urojeń prześladowczych. Te ostatnie mogą bowiem wchodzić w skład wielu zespołów. Na to, aby rozpoznać składnik paranoidalny w zespole mieszanym, trzeba wykazać oprócz urojeń i omamów również wszystkie inne zaburzenia głównie ze strony napędu psychoruchowego i życia uczuciowego przy rozprzężonej strukturze osobowości, chociażby te inne zaburzenia, zna- mienne dla psychoz z kręgu schizofrenicznego, pozostawały na dalszym planie ledwo naszkicowane. Rozpoznanie w przeważającej liczbie przypadków nie nasuwa trud- ności po tym, co dotąd powiedzieliśmy. .Praktycznie chyba naj donioślejszym zagadnieniem jest jak najrychlejsze docieczenie, czy stwierdzony zespół para- noidalny wyrósł na swoistym podłożu przewlekłym, czy nie. Tam gdzie przy- czyna wywołująca jest wyraźna, gdzie zespół psychotyczny wystąpił w prze- biegu jednej z chorób wymienionych na wstępie do niniejszego rozdziału, tam uzasadniona jest nadzieja, że stwierdzony czynnik chorobotwórczy jest jedyny. [przypisy: , odżywki do rzęs, dentysta Kraków, powiększanie piersi ]

Comments Off

Posts Tagged ‘dentysta Kraków’

Nierzadko zachodzi zja- wisko okreslane

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Najczęściej urojenia są luźne i nie wykazują żadnej dążności do usystematyzowania. Czasem zdarza się jed- nak, zwłaszcza w zespole paranoidalnym nieswoistego pochodzenia, że uroje- nia prześladowcze, ksobne, wielkościowe czy inne układają się jakby w jeden system, nigdy jednak z tak żelazną konsekwencją jak w paranoi. Autyzm cho- rego sprawia, że całe otoczenie zmienia się urojeniowo. Osoby z otoczenia by- wają diabłami, katami, masonami, hitlerowcami, trucicielami itd., zależnie od poglądów chorego. Wybitnie dochodzi do głosu podwójna orientacja chorego, gdyż te same osoby są równocześnie lekarzami, pielęgniarkami, znajomymi itd. Dwoistość ta w zastanawiający sposób zachodzi przy urojeniach wielkościo- .wych, stanowiących wyraz roźszczepienia osobowości. Chory twierdzi np., że jest królem, a równocześnie spokojnie zamiata korytarz. Urojenia wielkościowe przeplatają się z prześladowczymi i ksobnymi. U kobiet urojenia wielkościdwe miewają zabarwienie erotyczne i pociągają za sobą urojenia prześladowcze wskutek zazdrości rywalek. Rozszczepienie osobowości może przybierać fan- tastyczne formy, chorzy mogą czuć w sobie demona, mogą się uważać za zwie- rzęta, nie tracąc zresztą swojej zwyklej osobowości. Do treści urojeń ustosun- kowują się w rozmaity sposób: stająsię napastliwi wobec domniemanych wro- .gów, przybierają pozy wielkościowe, popadają w przygnębienie lub lęk. Od- czyny te nigdy jednak nie są naprawdę dostosowane do treści urojeń ani iloś- ciowo, ani jakościowo, występują mianowicie zjawiska paratymii, ambi- ,walencji, a obok tego w dyskretnym stopniu na drugim planie, wszystkie te dziwactwa i zaburzenia napędu psychoruchowego, które znamionują inne ze- społy z kręgu schizofrenicznego. Samorzutnie albo pod wpływem leczenia zespół paranoidalny ustępuje. Jeżeli nie wchodzi w grę podłoże swoiste, to chorzy odzyskują całkowity krytycyzm , wobec przebytych zjawisk psychotycznych. Jest to znak rokowniczy bardzo pomyślny, gdyż jednym z ważnych znamion zarówno .schizofrenii, jak i zespo- łów z tego kręgu jest zupełny brak poczucia choroby psychicznej, w przeci- wieństwie do melancholii, gdzie chorzy czują swoją chorobę psychiczną i prze- ważnie proszą o leczenie, jeżeli tylko uznają, że są jakieś widoki na wylecze- nie. Toteż w zespołach paranoidalnych wyrosłych na gruncie przewlekłej schi- zofrenii nie widać nigdy pełnego poczucia choroby. [więcej w: , odżywki do rzęs, dentysta Kraków, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

« Previous Entries