Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

Ocenic scisle wyniki uzyskane w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ocenić ściśle wyniki uzyskane w zwalczaniu gruźlicy w Polsce do r. 1939 nie podobna, gdyż nie mamy dokładnych statystyk, zwłaszcza z ob- szarów wiejskich. Toteż z wielkim zastrzeżeniem należy przyjąć dane Głów- nego Urzędu Statystycznego, według których w całej Polsce umarło na gruźlicę na 10,000 mieszkańców w r. 1928 – 19,8, w r. 1929 – 20.5, w r. 1930 – 18,9, w r. 1931 – 20, w r. 1932 – i 7,6. Większe zaufanie wzbudzają statystyki zgonów na gruźlicę w wielkich miastach. Zesta- wiam je za okresy 5-letnie w ,Warszawie i Krakowie porównując je z okresem przed pierwszą wojną światową, mianowicie z zgonami w la- tach 1910-1914. Poprawę uwidacznia także obliczenie stosunku zgonów z gruźlicy do ogólnej liczby zgonów. W Warszawie w okresie 1910-1914 przypadał jeden zgon z gruźlicy na 5,8 zgo- nów w ogóle, w okresie 1920-1924 także na 5,8, w okresie 1925-1930 na 5,9 i w okresie 1930-1934 na 6,7. W miastach liczących ponad 100.000 mieszkań- ców przypadał jeden zgon z gruźlicy w r. 1928 i 1929 na 6,37 zgonów w ogóle, w r. 1930 – na 6,5, w r. 1931 – na 6, w r. 1932 i 1933 – na 6,45, w r. 1934 I- aa 6,6, w r. 1935 – na 7,15 i w r. 1936 – jeden na 7,17. Kończąc na tym omówienie walki z gruźlicą. jako klęską społeczną w Polsce w okresie do r. 1939 pragnę jeszcze zaznaczyć, że temu zada- aiu służyło po części także naukowe opracowanie różnych zagadnień do- tyczących gruźlicy. W r. 1934 powstało “Polskie Towarzystwo Badań Na- ukowych nad Gruźlicą”, którego zadaniem było “rozważanie zagadnień naukowych, biologicznych, klinicznych i· społecznych z zakresu gruźlicy”.
Okres po roku 1939, Wobec ogromnego spustoszenia spowodowanego gruźlicą w okresie wojny, no- wopowstałe Ministerstwo Zdrowia bezpośrednio po wyzwoleniu kraju przez Armię Radziecką i odrodzone Wojsko Polskie, przystąpiło energicz- nie do walki z tą chorobą. Przy Ministerstwie Zdrowia powstał osobny Wydział Walki z Gruźlicą z sekcją przeciwgruźliczą jako organem opinio- dawczym. Do 1 stycznia 1950 r. staraniem i, na koszt Ministerstwa Zdro- wia zbadano prawe 4.800.000 dzieci i młodzieży od 1 do 18 roku życia i śród nich zaszczepiono doskórnie prawie 2.500.000. Od 1 stycznia 1946 r. do końca 1949 r. zaszczepiono doustnie ponad 400.000 noworodków. W krótkim stosunkowo czasie sekcja przeciwgruźlicza Wydziału Walki: z Gruźlicą przy Ministerstwie Zdrowia opracowała projekt ustawy prze- ci wgruźliczej. [podobne: , trener personalny, odżywka do włosów, depilacja laserowa Łódź ]

Comments Off

Posts Tagged ‘depilacja laserowa Łódź’

Ocenic scisle wyniki uzyskane w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osobnego omówienia wymaga sprawa systematycznej pracy fizycznej w gruźlicy płuc. Zwrócono uwagę, że długa przymusowa bezczyn- ność wpływa niekorzystnie na nastrój psychiczny chorych, paczy ich cha- rakter i obniża energię życiową. Praca ściśle dawkowana, zastosowana we właściwym okresie choroby, może temu zapobiec, wzmagając zaś odczyn zapalny dookoła ognisk gruźliczych, może wpływać korzystnie na przebieg samej sprawy płucnej. Działanie bodźcowe pracy ma szczególne znacze- nie w tych przypadkach gruźlicy płuc, przeważnie włóknistej, ze stanami podgorączkowymi lub z prątkami w plwocinie, w których długim lecze- niem wypoczynkowym nie daje się usunąć prątków ani stanów podgo- rączkowych. Oddziaływanie chorego na pracę ma stanowić, prócz tego, dobry sprawdzian stopnia odzyskanej przezeń sprawności fizycznej i do- pomaga rozstrzygnąć, czy osiągnięto już “kliniczne” wyleczenie choroby. Zwłaszcza dotyczy to tych przypadków, w których wykrywa się w plu- cach zmiany, natomiast chory nie wykrztusza już plwociny albo w niej nie ma już prątków gruźlicy. Próba pracy ma także znaczenie w przypadku ogólnej poprawy w toku leczenia odprężającego: stwierdzając niedosta- teczną stabilizację zmian gruźliczych w płucach chroni przed przedwczes- nym przerwaniem leczenia. Umożliwiając ocenę, czy można uznać leczenie wypoczynkowe za ukoń- czone, próba pracy chroni od przesadnego przedłużania tego leczenia, któ- re by mogło zrujnować chorego i jego rodzinę materialnie i moralnie. Rozważając wszystkie dowody za leczeniem gruźlicy płuc pracą oraz przeciwko tej metodzie, dochodzi się do wniosku, że pracę w gruźlicy plu c można stosować tylko w sanatoriach, w których chory pozostaje pod stałym nadzorem lekarskim. Pracę stosuje się w takich warunkach: 1. jako środek leczniczy; 2. jako metodę, która ma za zadanie przyzwyczaić chorego stopniowo do pracy, jeżeli przez dłuższy czas pobytu w sanatorium on wyszedł z wprawy, oraz zabezpieczyć go. od nawrotu choroby wskutek gwał- townego powrotu do poprzedniego trybu życia; 3. dla, doskonalenia się chorego w metodach i technice pracy; 4. jako metodę, która umożliwia nieuleczalnym chorym na gruźlicę płuc podjęcie pracy zarobkowej; 5. jako, metodę określenia stopnia zdolności do pracy w ogóle i war- tości uzyskanej poprawy lub wyleczenia. [podobne: , olejki do włosów, depilacja laserowa Łódź, rwa kulszowa ]

Comments Off