Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

Na- wet daleko posuniete rozprzezenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na- wet daleko posunięte rozprzężenie struktury osobowości, jakie ma miejsce w każdym zespole katatonicznym, może .się po naj dłuższym trwaniu cofnąć, nie pozostawiając ubytków. Wyleczenie może nastąpić nagle. Jeżeli podłoże nie jest swoiste, rokowanie jest z zasady pomyślne. Rozpoznanie zespołu łukatotonicznego zwykle nie przedstawia większych trudności. Postać hipokinetyczna wymaga czasem różnicowania z parkinso- nizmem. Wykluczamy tę ostatnią sprawę na podstawie typowego zespołu neu- rologicznego. Łatwo czasem niewprawnemu wziąć maskowatą twarz parkinso- nik a za sztywną mimikę schizofreniczną, ćó przy powierzchownym badaniu bywało już nie jeden raz źródłem pomyłek rozpoznawczych. Badanie psychia- tryczne jest tu konieczne. Osłupienie może występować w wielu sprawach cho- robowych. Stupor melancholicus można czasem odróżnić dopiero po pewnym czasie obserwacji. Osłupienie histeryczne może sprawiać trudności różnicowa- nia tylko w ciągu jakiegoś czasu, gdyż prędzej lub później typowe objawy muszą wyjść na jaw. Postać hiperkinetyczną z silnym podnieceniem psychoruchowym nieraz bardzo trudno odróżnić od stanów podniecenia przy. zaburzonym sen- sorium, zwłaszcza w zespole amentywnym, czasem również w stanach pomrocz- nych. Niekiedy dopiero kilkudniowa obserwacja wydobędzie na jaw typowe dla jednego lub drugiego zespołu obja- wy. Różnicowanie utrudnione jest zwła- szcza wówczas, gdy chodzi o mieszane objawy ameniywno-katatoniczne lub za- mroczeniowo-katatoniczne. Cechy kata- toniczne niejednokrotnie występują jako składnik wielu zespołów mieszanych roz- maitego pochodzenia. Możliwe są także mieszane zespoły katatoniczno-he be- freniczne. Odróżnienie poszczególnych składników miewa zresztą w tych przy- padkach znaczenie raczej teoretyczne, gdyż postępowanie lecznicze tak czy owak będzie jednakowe. Zarówno osłu- pienie, jak i stany podniecenia psycho- motorycznego mogą wystąpić Niekiedy u głuptaków, zw łaszcza w warunkach umożliwiających powstanie psychozy sytuacyjnej. Czasem dopiero dłuższa obserwacja może rozstrzygnąć różnico- wanie na rzecz tego czy tamtego ze- społu. Zespół katatoniczny trwa zwykle dłużej niż “krótkie spięcia” oraz inne reakcje oligofreników i psychopatów. [przypisy: , firma sprzątająca, filtry do wody, rwa kulszowa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘firma sprzątająca’

Na- wet daleko posuniete rozprzezenie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Autor – jak gdyby znal teorię etioepigenezy – dochodzi do wniosku, że: 1) zespól katatoniczny może poza schizofrenią występować również na pod- łożu organicznych chorób mózgu, np. porażenia postępującego; 2) w przypadkach takich leczyć należy zarówno podstawową sprawę orga- niczną, jak i nawarstwiony zespól katatoniczny; 3) jedynym grodkiem leczniczym zdolnym uratować życie chorego jest w. ta- kim przypadku wstrząs elektryczny. Autor żąda oderwania się od powszechnie przyjętych skojarzeń terapeutycznych (“kiła układu nerwowego wymaga lecze- nia swoistego”) i stosowania nawet przy bardzo ciężkim stanie ogólnym cho- rego i przy ciężkich zaburzeniach krążenia wstrząsów elektrycznych. Dzięki takiemu postępowaniu “śmiertelny” przebieg nawarstwionej katatonii da się uchylić. Klinika Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku posiada po-, cząwszy od r. 1946 bardzo dużo a.nalogicznych przypadków w zbiorze swoich doświadczeń terapeutycznych. Przypadek nr 4. Catatonia acuta letalis. P. W. ur. 25. V. 1928 r. Brat schizo- frenik przebywał w Kocborowie. Rozwijał się zawsze prawidłowo, był spokojny, zrównoważony, ruchliwy, nieco podejrzliwy, uczył się bardzo dobrze. Do ostatka pracował jako uczeń piekarski. Pierwsze objawy choroby wystąpiły w marcu 1946 r., a. więc w 18 r.ż. Przypuszczano że przejął się chorobą matki. Stał się dziwaczny, podejrzliwy, drażliwy, przesadnie pobożny, skrupulant, czasem mówił coś nie do rzeczy. mówił. że chce się utopić. Dnia 20 k”,ietnia poja”,ilo się u niego pobudze- nie psychoruchowe, które po paru dniach przeszlo w stan zahamowania: chory, jak podaje rodzina, nie poznawał najbliższych, przestał mówić, nie dojadał, a potem przestał w ogóle jeść, stal się nieposłuszny, moczył się do lóżka. [przypisy: , Studnie głębinowe, firma sprzątająca, klimatyzacja precyzyjna ]

Comments Off

« Previous Entries