Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Zasade leczenia oszczedzaniem chorego stosuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zasadę leczenia oszczędzaniem chorego stosuje się w postaciach ostrych gruźlicy, podczas zaostrzeń gruźlicy przewlekłej i w gruźlicy z jawną przewagą spraw wysiękowych. Leczeniem tym dążymy do zwięk- szenia nieswoistej odporności chorego ustroju. Maże to pociągnąć za sobą korzystną zmianę w oddziaływaniu ustroju na toczącą się w nim spra- wę chorobową. Zmiana polega na zacichaniu fazy wysiękowej i wyraź- nym występowaniem fazy wytwórczej ze skłonnością do bliznowace- nia tkanki łącznej, rozwijającej się dookoła ogniska gruźliczego. Gdy to już nastąpi, dopiero wtedy nastaje odpowiednia chwila dla ostrożnego leczenia bodźcowego, które ma za zadanie wywoływać odczyny za- palne dookoła ognisk gruźliczych. Cała trudność leczenia polega na wy- borze odpowiedniej chwili dla zastosowania bodźca oraz na znalezieniu takiej jego dawki, która by wywoływała u danego chorego odczyn ła- godny. Tutaj prawdopodobnie leży przyczyna, że ten sam bodziec lecz- niczy w jednych przypadkach pomaga, a w innych zupełnie zawodzi. Odczyny, o których mowa, stwierdzono w czasie leczenia różnymi prze- tworami tuberkuliny: hetolem, dioradenem cyjankiem złota, przetworami kreozotu, oklepywaniem klatki piersiowej, ssącą maską Kulina wywołującą przekrwienie płuc przez utrudnianie wdechu bez utrudnienia wydechu, sztuczną odmą oplucną itd. Ciekawe spostrzeżenia poczyniono w tym kierunku podczas leczenia gruźlicy płuc kumysem w stepach ZSRR. Przez dłuższy czas tłumaczono skuteczność tego lecze- nia tym, że chory pijąc kumys wprowadza do ustroju dużo pokarmu po- żywnego i łatwo przyswajalnego. Takiemu ujęciu jednak przeczy to, że wybitnej poprawie w stanie ogólnym oraz w stanie płuc często nie towa- rzyszy przybytek wagi ciała chorych. Natomiast stwierdza się u wielu cho- rych podczas leczenia kumysem mierny odczyn miejscowy (wzmożenie kaszlu, zwiększenie ilości plwociny, pojawienie się rzężeń albo zwiększe- nie ich liczby), a nawet ogólny w postaci lekkiego wzrostu gorączki. Działanie lecznicze kumysu naj prawdopodobniej należy przypisać temu właśnie odczynowi. [patrz też: , gabinet ginekologiczny, odżywki do rzęs, opieka medyczna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘gabinet ginekologiczny’

Zasade leczenia oszczedzaniem chorego stosuje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie higieniczno-dietetyczne Leczenie higieniczno-dietetyczne wprowadzili Brehmer i jego uczeń Dettaoeier. Jest to podstawowa metoda w leczeniu gruźlicy płuc. Jej Z8.- daniem jest oszczędzać i wzmagać siły obronne ustroju dla poprawy wa- runków samowyleczalnych gruźlicy. Metoda polega na skojarzonym leczeniu czystym powietrzem, należytym odżywianiem i wypoczynkiem. Stałe oddychanie świeżym, czystym powietrzem stanowi warunek nie- odzowny w leczeniu gruźlicy płuc. Czytamy o nim w pracach polskich autorów już w wieku XVI i XVII. Jego znaczenie szczególnie podkreślają w końcu wieku XVIII i na początku XIX Jędrzej Sniadecki, Józef Frank i Adam Raciborski. Przy leczeniu powietrzem chodzi nie tylko o powie- trze bez szkodliwych domieszek (kurzu, bakterii itd.), ale i o łagodne działanie na cały ustrój promieni pozafiołkowych, zatrzymywanych w zwykłych warunkach przez różne domieszki znajdujące się w powie- trzu. Lecząc chorego na gruźlicę płuc, dążymy stopniowo do tego, by przebywał on ile możności cały dzień na otwartym, czystym powietrzu, chroniony od deszczu, wiatru i od bezpośredniego działania promieni sło- necznych, a także od dużego chłodu. Zatem sypialnia musi być dobrze przewietrzana. W tych warunkach chorzy zahartowują się nieraz szybko tak, iż śpią całą noc, oczywiście należycie przykryci, przy otwartych oknach, pomimo stosunkowo niskiej ciepłoty powietrza. Zwłaszcza szybko osiąga się zahartowanie u dzieci. Leczenie czystym powietrzem najłat- wiej da się przeprowadzić w sanatoriach dzięki odpowiednio urządzonym otwartym werandom, dostosowanym do leżakowania chorych. W związku ze sprawą czystego powietrza stoi zagadnienie klimatycznego leczenia gruźlicy płuc. Już Celsus polecał wysyłać chorych na gruźlicę płuc do krajów o łagodnym, ciepłym klimacie, a Galen – do miejscowości górskich. Do szerokiego rozpowszechnienia się leczenia gru- źlicy pluc klimatem górskim przyczynił się jednak dopiero Brehmer. Wy- chodząc z mylnego założenia, że gruźlica płuc jest następstwem osłabie- nia, wywołanego niedokrwieniem wskutek pierwotnej słabości serca, za- łożył on w r. 1859 uzdrowisko w klimacie górskim w Sokołowsku w po- wiecie Wałbrzych (561 m n. p. m.), by przez wzmocnienie serca wpły- nąć dodatnio na przebieg gruźlicy. Istotnie wyniki leczenia chorych na gruźlicę w tym uzdrowisku okazały się o wiele lepsze niż gdzie indziej. Przypisano to korzystnemu działaniu samego klimatu górskiego. Ma on niweczyć ujemne działanie pogłębionych w górach oddechów działają- cych na tkankę płucną jakby mieszenie, które może sprzyjać rozsiewa- niu się prątków gruźlicy w płucu. [patrz też: , gabinet ginekologiczny, poradnia psychologiczna kielce, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off