Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Schizofrenia przewlekła.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

W przebiegu schizofrenii przewlekłej oznacza to wówczas zaostrzenie podstawowego procesu, a jeżeli nawroty takie częściej występują, to równa się to przebiegowi choroby w posuwach, czyli skokach. Natomiast zespół hebefreniczny na podłożu nieswoistej sprawy podstawowej pozwala na rokowanie pomyślne. Może on ustąpić po wyleczeniu cierpienia podstawowego albo i znacznie wcześniej, rzadziej tylko utrzymuje się nadal, chociaż i wówczas jest z zasady uleczalny. Rozpoznanie. Znamienne niedostosowanie afektu z objawami rozszczepienia zarówno wewnątrz poszczególnych czynności psychicznych, jak i w ich wzajemnych stosunkach oraz w stosunku do otoczenia, autyzm, dereizm, zachowanie kpiarsko-błazeńskie, zanik uczuciowości wyższej z brakiem dystansu, rozkojarzenie, ambiwalencja z paratymią i paramimią stwarzają razem obraz tak typowy, że rozpoznanie tylko wyjątkowo może budzić wątpliwości. Pewne znaczenie ma wczesny wiek występowania tego ostrego zespołu, jednak nie bezwzględne. Różnicowanie z manią opiera się głównie na analizie właściwości afektywnych: tam syntonia, tu brak łączności afektywnej, tam “zrozumiałość” odczynów afektywnych, tu nieobliczalność, kapryśność, patos, fałszywa gra, tam przyśpieszony tok myślenia aż do gonitwy myśli i słowotoku, tu rozkojarzenie przy niekoniecznie przyśpieszonym toku myślenia, luźnych logicznie, sprzecznych urojeniach drugoplanowych, tam wzmożone samopoczucie z ekspansją życiową, tu pozerskie urojenie wielkościowe z nieróbstwem, tam nigdy nie ma omamów, tutaj mogą się zdarzyć, tam osobowość w swej strukturze nie naruszona, tutaj daleko posunięte jej rozprzężenie. Zdarzają się czasem trudności rozpoznawcze przy różnicowaniu z histerią. Omówimy je przy opisie tej ostatniej jednostki. Jeszcze większe trudności może sprawiać organiczna moria, zwłaszcza gdy objawy neurologiczne są nieuchwytne, jak np. przy guzie płatów czołowych.  [hasła pokrewne: , implanty zębów, infekcje intymne, deratyzacja warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘implanty zębów’

Schizofrenia przewlekła.

Posted in Uncategorized  by admin
February 26th, 2018

Rozpoznanie. Pomocny tu jest czynnik dziedziczności: brat chorego schizofrenik. Psychoza przebiegała z wybitnymi zaburzeniami napędu psychoruchowego, najpierw jako katatonia hiperkinetyczna, później jako hipokinetyczna aż do ciężkiego osłupienia. Całkowite zerwanie łączności uczuciowej i intelektualnej z otoczeniem, zdaje się świadczyć o tym, że mieliśmy tu do czynienia z rzadkim typem osłupienia receptorowego (stupo receptorius) w myśl klasyfikacji patofizjologicznej Iwanowa-Smoleńskiego. Rozpoznanie zespołu katatonicznego opiera się na zaniku życia popędowego i wszelkich innych przejawów uczuciowości, na tak typowych objawach jak mutyzm, osłupienie, zanik odczynów odruchowych na najprzykrzejsze bodźce itp. Wyjątkowo ciężki, rychło mimo troskliwej opieki lekarsko- pielęgniarskiej do zgonu prowadzący przebieg choroby uzasadnia rozpoznanie ostrej, śmiertelnej katatonii.
ZESPÓŁ PARANOIDALNY. Objawy kliniczne i przebieg. Zespół paranoidalny rozpoznajemy, jeśli wśród wielu objawów wspólnych z innymi zespołami z kręgu schizofrenicznego górują w obrazie klinicznym urojenia i omamy. Urojenia i omamy zdarzają się w zespołach hebefrenicznym i katatonicznym, ale pojawiają się na dalszym planie, może ich w ogóle nie być, mogą być wątpliwe, poronne, nie wykształcone, w postaci tylko akoasmatów lub fonematów. Tutaj występują one wyraźnie, w wielkiej liczbie, tworząc trzon psychozy. Nie zawsze pierwsze objawy psychozy muszą być tego typu. Zwiastunem paranoidu może być zmiana osobowości, niezrozumiałe dla otoczenia przygnębienie lub stan lękowy, rzadziej stan pobudzenia przypominający nastrój maniakalny lub hipomaniakalny, czasem objawy hebefrenoidalne lub katatonoidalne. Dopiero po kilku dniach lub tygodniach z tych niewyraźnych objawów zaczątkowych może się wykształcić pełny zespół paranoidalny. [przypisy: , krem neutrogena, przydomowe oczyszczalnie ścieków, implanty zębów ]

Comments Off

« Previous Entries