Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

Opisane przeobrazenie pojeciowe powinno by

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Opisane przeobrażenie pojęciowe powinno by się może odbić na mianow- nictwie, które jest niewątpliwie przestarzałe. Ścisły związek jednakże hebe- frenii, katatonii i paranoidu ze schizofrenią do tego stopnia utrwalił się w wy- obraźni każdego psychiatry, że trudno byłoby zbyt daleko posuwać się w prze- kształceniu mianownictwa. Nadal więc przymiotnik “schizofreniczny” niech widnieje w oznaczeniu zespołów, które wyrosły historycznie z pierwotnego pojęcia bleulerowskiej schizofrenii. Mianem hebefrenii, katatonii i paranoidu będziemy więc oznaczali te zespoły schizofreniczne, które wyrosły na podłożu przewlekłej schizofrenii. Natomiast takie same zespoły, jeżeli wywołane zo- stały innymi, nieswoistymi czynnikami chorobotwórczymi, określimy mianem zespołów schizofrenicznych (schizophreniforme, schizophrenieiihnlich, schizo- phrenes Zustandsbild, szizofrenopodobnyj). Zaliczamy omawiane zespoły psychotyczne do wspólnego kręgu schizofre- nicznego nie tylko dla uszanowania tradycji, ale przede wszystkim dlatego, że, mają wspólne cechy. Na pierwszym miejscu wymienić trzeba mniej lub więcej zaznaczone oznaki rozpadu struktury osobowości, szczególnie groźnie zarysowanego, jeśli zespół ten wystąpi w związku z podłożem schizofrenicz- nym. Równie ważną i znamienną cechą są szczególne zmiany życia afektyw- nego, które wykazuje również cechy wewnętrznego rozszczepienia. Dalszym wspólnym objawem jest autyzm, który w połączeniu z poprzednimi objawami wyciska znamienne piętno na sposobie myślenia. Myślenie “autystyczno-nie- zdyscyplinowane (Bleuler) wyraża się równie ważnym i stałym objawem roz- kojarzenia. Rozszczepienie zaznaczone jest nie tylko wewnątrz poszczególnych czynności psychicznych, a więc wewnątrz życia uczućiowego i wewnątrz pro- cesów myślowych, ale także pomiędzy tymi czynnościami w ich wzajemnym stosunku, a więc nie ma zrozumiałej harmonii między przejawami życia uczu- ciowego, czynności intelektualnych oraz napędu psychoruchowego. Chociaż wszystkie to zaburzenia odnaleźć można w każdym z trzech zespołów, to jed- nakże nie w tym samym stopniu. Zależnie od tego, która kategoria zaburzeń góruje w obrazie klinicznym, rozróżniamy ten czy inny zespól. I tak w zespole hebefrenicznym na pierwszym planie są ostre zaburzenia afektywne, obejmu- jące całość tych zjawisk począwszy od uczuciowości wyższej. W katatonicznym zespole górują natomiast zaburzenia ze strony napędu psychoruchowego. [więcej w: , sklep kolagen, Karmy dla psów, olejek arganowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Karmy dla psów’

Opisane przeobrazenie pojeciowe powinno by

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Źrenice na początku są często rozszerzone. Gdy zespół katatoniczny utrzymuje się miesiącami i latami, stwierdza się często nadmierne zwężenie źrenic. Od- ruchy ze ścięgien bywają nadmiernie żywe, Katatoników leżących W łóżkach poznaje się częstokroć po tym, że nakrywają sobie kołdrą twarz, aby się ,W ten sposób zupełnie odciąć od świata. Niektórzy okazują niezadowolenie, gdy się ich odkryje. Częste są objawy negatywizmu biernego lub czynnego. Chorzy leżą często z nogami podkurczonymi aż pod szyję lub w innym ułożeniu ciała, które przybierają stereotypowo. Na twarzy może zastygnąć stereotypowy gry- mas, np. usta ściągnięte w ciup” czyli ryjek (Schnauzkrampf). Chód chorych i ich wygląd zewnętrzny uderza swoją dziwacznością i zmanierowaniem. Zja- wiska te widuje się zwłaszcza w zespole katatonicznym schizofrenicznego po- chodzenia. Katatonia akinetyczna wiąże się bardzo często z objawami kata- leptycznymi, które należy od czysto katatonicznych odróżniać. Omówimy je też osobno jako zespól wyosobniony, który w tym przypadku wikła obraz kliniczny katatonii.
POSTAĆ HIPERKINETYCZN A Obraz kliniczny i przebieg. Psychoza ta również wybucha nagle, znacznie – rzadszy bywa początek podostry. W pierwszym okresie częste są omamy wszystkich zmysłów z wyjątkiem omamów wzrokowych. Jeżeli te ostat- nie mają miejsce, to z zasady chodzi o domieszkę majaczeniową z zamąceniem świadomości. Podniecenie psychoruchowe wydaje się- otoczeniu nieuzasadnione, gdyż nie jest – poprzedzone niczym, co by chorego mogło rozdrażnić. Czasem w wywiadzie można znaleźć jakiś czynnik wyzwalający, uderza jednak zawsze niestosunek między natężeniem bodźca, a przesadną siłą odczynu. Zachowanie chorych jest w najwyższym stopniu dziwaczne, ruchy przez nich wykonywane są niezrozumiałe ; skaczą, – tańczą, śpiewają, rzucają przedmiotami, niszczą wszystko dokoła, drą na sobie ubranie, zadają sobie okaleczenia, przeklinają, śmieją się i płaczą, stroją grymasy, rzucają się na otoczenie i zdolni są popeł- nić każdy gwałtowny czyn z jednaką bezwzględnością i okrucieństwem tak w stosunku do drugich jak i do siebie samych. [hasła pokrewne: , gabinety stomatologiczne, Karmy dla psów, odzież dla dzieci ]

Comments Off