Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Dnia 24. 11.1947 r. chora

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dnia 24. 11.1947 r. chorą przyjęto do Kliniki Chorób Wewnętrznych AMG, gdzie poza opisanymi objawami stwierdzono: signa ekq. laesionis myocardH II gradus, poziom wapnia we krwi 110-128 mgOfo, hemoglobiny – 48010, erytrocytów – 2870000, wskaźnik – 0,90, leukocytów – 2600, pal. – lOuo, podziel. – 3110, limfocytów – 5400, monocytów – 5ryo, cholesterol krwi – 320 mfo. Badanie neurologiczne (8): pewna akineza i spowolnienie ruchowe ze skargami na ogólne osłabienie, osłabienie z rana mniejsze, zaburzenia mowy o charakterze dysfazji: pewne spowolnienie i- utrud- nienie, skargi na łatwe ziębnięcie i stałe uczucie zimna. Skóra. sucha, łuszcząca, wypadanie włosów. Odruchy wygórowane, wzmożona pobudliwość mięśni mecha- niczna, pobudliwość elektryczna nieco podwyższona, z nerwów wygórowana, w obrę- bie kończyn dolnych, zwłaszcza uda prawego, widzi się niekiedy dość wybitne mio- kimie w postaci falowania potęgujące się przy drażnieniu mięśni, miokimie obser- wuje się również w mięśniach twarzy (m. żwacz) po badaniu prądem głównie gal- wanicznym. Zresztą pod względem neurologicznym nic szczególnego. Badania prze- miany podstawowej -z powodu przeszkód technicznych nie przeprowadzono. Psy- chicznie: zanik aktywności aż niemal do .bezruchu;: przytępienie życia afektywnego, apatia, przygnębienie, obniżenie sprawności intelektualnej, zanik zainteresowań i dążeń, małomówność, ospałość, osłabienie zdolności zapamiętywania, dysforia, nie- zupełnie dokładna orientacja w czasie. W 2 tyg. po przyjęciu na klinikę wewnętrzną, a więc przed ukończeniem badań, wywiązał się niemal nagle następujący obraz: chora zaczęła wypowiadać twierdze- nie, że jest nieuleczalnie chora, że czeka ją śmierć. że jest przedmiotem prześlado- wań. Po tygodniu objawy te nasiliły się do stanu, który niepsychiatrzy określili jako “napad szału”, chora zaczęła rzucać się na otoczenie, krzyczała, że .zgubiono całą jej rodzinę, że zamordowano jej męża, że cała Polska zginie, że otoczenie jest fałszywe, że zrobiono ją zbrodniarką. [patrz też: , olejek kokosowy na włosy, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘kostiumy kąpielowe jednoczęściowe’

Dnia 24. 11.1947 r. chora

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie dotyczy tu dwóch składników złożonego obrazu klinicznego. Jednvm Iest przewlekle przebieaający zesnół psychoorzantcznv, uwarunkowany nie- docvvnnościa tarczycy (mllxnedema ad.ultoTum), wynik aktvwności psvchoruchowei z dalpko posuniętym snowolnieniem. dementia afectiva, dysforia, obniżenie uczu- ciowości wyższej, upośledzenie zdolności zapamiętywania, zaznaczone otępienie itd. Rozpoznanie etiologii ułatwione było dzięki typowym objawom cielesnym: obrzęk śluzowaty, wypadanie włosów, właściwości skóry, zmiany neurologiczne charakteru. ośrodkowego itd. Badania pracowniane rozpoznanie to potwierdziły. Drugim skład- nikiem obrazu klinicznego był natomiast epizodyczny, czynnościowy, łatwo odwra- calny i mijający bez ubytków zespół psychotyczny schizofrenoidalny o cechach para- noidalnych: zerwanie afektywnej łączności z otoczeniem, sztywność i niedostosowa- nie afektu, podniecenie psychoruchowe z napastliwością, omamy słuchowe, urojenia głównie prześladowcze, rozkojarzenie, rozchwianie struktury osobowości itd. Wobec braku cech przewlekłego procesu schizofrenicznego w okresie prępsychotycznym przyjąć należałoby związek przyczynowy epigenetyczny między organicznym uszko- dzeniem mózgu spowodowanym niedoczynnością tarczycy i zespołem psychotycznym paranoidalnym. Rokowanie co do ostrej psychozy było pomyślne i potwierdzone zostało argumentem ex juvantibus, tj. skutecznością wstrząsów elektrycznych. Nato- miast zespół psycheorganiczny wymagał leczenia hormonalnego. . Przypadek nr 6. Morbus Basedovii in tractu curationis methylthiouracylo syndromate paranoidali epigenetice complicatus. K. M. ur. 10. VII. 1908 r. Brat miał być “nerwowy”. Od 35 r. Ż. zauważono u niej wytrzeszcz oczu, w dwa lata później również powiększenie się tarczycy. Stopniowo coraz większe rozdrażnienie, niepo- kój, zdenerwowanie, bezsenność, kołatanie serca. Po leczeniu dwujodotyrozyną objawy te zwykle ustępowały. Przebywała po raz pierwszy w Klinice Chorób Wewnętrznych AMG od marca do czerwca 1948 r. Dnia 2. IV. przemiana spoczyn- kowa wynosiła +.49,7% Dnia 6. IV. rozpoczęto leczenie metylotiouracylem, rozpo- czynając od 0,2 i stopniowo zwiększając dawkę do 0,6 na dobę. Stan chorej zaczął się szybko poprawiać, chora uspokoiła się, drżenie rąk i objawy oczne zmniejszyły się, przemiana spoczynkowa 28. IV – 1,4%. Dawkę zaczęto zmniejszać. Od 5. V. chora otrzymywała po 0,2 na dobę. Lek odstawiono 9. •V. Dnia 15. V. tętno podniosło się do 110-120, znowu wystąpiła bezsenność i rozdrażnienie, wobec czego 19. V. wznowiono podawanie metylotiouracylu. Dnia 24. V. przemiana spocz. +28,6%. Doprowadzono dawkę znowu do 0,6 na dobę. Chora uspokoiła się, tak że dawkę stopniowo zmniej- szono do 0,1. I oto dnia 26. VI. chora zaczęła się czuć przedmiotem żartów i uśmie- chów sąsiadek oraz personelu klinicznego. W nocy była bezsenna, mówiła bez usta- nia, twierdziła, że otrzymała paczkę od nieznanej osoby z listem złośliwym i ze złośliwą zawartością. Po kilku dniach stwierdzono omamy słuchowe, chora wypo- wiadała liczne urojenia prześladowcze i ksobne. Dnia 29. VI. usiłowała wyskoczyć przez okno, aby połączyć się z dziećmi, których głosy dochodzące z dziedzińca sły- szała wyraźnie. [patrz też: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, trener personalny, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off

« Previous Entries