Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Osobowosc chorego jest w wy-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Osobowość chorego jest w wy- raźny sposób rozprzężona. Czasem stwierdzić można pojedyncze omamy słu- chowe lub czuciowo-ustrojowe, ponieważ jednak chory informuje o.nich w-spo- sób niepoważny, nie ma się pewności, czy naprawdę je przeżywa, a nawet jeśli tak, to nigdy zaburzenia spostrzegania nie wybijają się na -pierwszy plan. Chorzy rzadko bywają, agresywni, ich podniecenie psychoruchowe.Lhałaśliwość jest nie tyle złośliwością wobec otoczenia, co lekceważeniem wszelkich wzglę- dów i bezowocnym wyładowywaniem niepohamowanych, kapryśnych afektÓw. Sensorium pozostaje czyste nawet w stanach silniejszego podniecenia psycho- ruchowego. Urojenia rozmaitej treści wypowiadane przez chorego są niedo- rzeczne, logicznie sprzeczne, nistałe, niekonsekwentne, bezładne. Nie wyka- zują one ani śladu dążności do usystematyzowania. Big myślenia wykazuje już wcześnie znaczny stopień rozkojarzenia. Czasem stwierdza się, nieznacznie zresztą zaznaczone, perseweracje, dziecinne werbigeracje i neologizmy albo objawy echa, wszystko to jednak znajduje się na dalszym planie. Nastrój pod- lega kapryśnym wahaniom. Przygnębienie i płacz hebefrenika nie budzą współ- czucia, gdyż nie ma w nich nuty szczerości. Często stwierdza się wybitną am- biwalencję uczuciową przy ambitendencji działań i ambisentencji czynności intelektualnych. Typowym objawem, szczególnie częstym u kobiet, bywa puerylizm, polega- I jący na naśladowaniu zachowaniem i mową dziecka. Osoby te, bez względu na wiek, mówią szczebiotem dziecięcym, robią odpowiednie minki, przybie- rają też ruchy dziecięce, a nawet czasem zdradzają jakby zainteresowania dzie- cięce, paplając o krówkach, konikach, motylkach itd. W hebefrenii objawy te są wyrazem głębokiego rozpadu osobowości i jej regresji do lat dziecięcych. Puerylizm zdarza się i w histerii, .lecz bez rozpadu struktury osobowości, który jest tylko jakby teatralnie odgrywany. Przebieg zespołu hebefrenicznego bywa uporczywy, jeżeli osnuty jest na podłożu schizofrenii przewlekłej. Nie leczony może się wówczas utrzymywać nawet latami. Czasem samorzutnie, częściej pod wpływem leczenia, zespół ten ustępuje, aby po jakimś czasie powrócić. [więcej w: , odwrócona osmoza, catering dietetyczny, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

Posts Tagged ‘odwrócona osmoza’

Osobowosc chorego jest w wy-

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trzeba jednak podkreślić, że czasem nieschizofreniczny czynnik etiologiczny nie rzuca się w oczy lub jest niestwierdzalny albo z powodu niedoskonałości naszych sposobów rozpoznawczych, albo dlatego, że chory zgłasza się do le- czenia w okresie, gdy z podstawowego cierpienia somatycznego już nie ma śla- dów. W wywiadzie otrzymujemy najwyżej wiadomości o przebytej tuż przed wybuchem psychozy gorączce, grypie lub innej jakiejś nieokreślonej i trudnej do ustalenia sprawie chorobowej. Obowiązkiem naszym jest dokładne zbada- nie internistyczno-neurologiczne każdego chorego z ostrym zespołem psycho- tycznym, i to tuż po jego przyjęciu. Nie wolno natomiast lekkomyślnie przyle- piać choremu etykiety “schiz0frenia”, zanim się na podstawie dokładnych ba- dań, rozbioru obrazu klinicznego, obserwacji zejścia sprawy, wniosków ex ju- vantibus” i katamnezy nie udowodni tej poważnej choroby. Różnicowanie z paranoją i parafrenią omówimy w następnych podrozdziaJach. Przypadek nr 5. Myxoedema adultorum syndromate paranoidal-L eptTće complicatum. K. M:, ur. 29. IX. 1909 r. Ojciec alkoholik. Rozwój prawidłowy. W 31 r. Ż. zatrucie grzybami z żółtaczką. W lipcu 1946 r. na piąty dzień po porodzie wystąpiła gorączka 39,6° z dreszczami. Przeniesiono ją na oddział septyczny i zasto- sowano uderzenie sulfonamid owe, po czym bóle i gorączka ustąpiły, chorą po 2 tyg. wypisano. Już w czasie pobytu w szpitalu zauważyła lekki obrzęk w okolicy pra- wego oka, w domu obrzęk objął i okolicę oka lewego. W 3 tyg. po porodzie poja- Wiły się silne bóle w jamie brzusznej bez szczególnego umiejscowienia, wymioty, biegunka, drętwienie rąk i nóg, skóra stała się sucha, od tej pory nasilające się osłabienie i apatia, gorączki nie było. Chora zauważyła utrudnienie mowy. Stan ten stopniowo się pogarszał, chora straciła energię, stała się ospała, zanikły u niej zain- teresowania, stała się małomówna, gdyż odczuwała również drętwienie szczęk. Obrzęki utrzymywały się nadal, zapisywane leki nic nie pomagały, zauważyła wy- padanie włosów, była coraz słabsza i coraz bardziej zniechęcona do wszystkiego. Potem obrzęki pojawiły. się i na kończynach dolnych. Obrzęki te nie znikały pod uciskiem. [hasła pokrewne: , foteliki dla dzieci, odwrócona osmoza, wózki dziecięce ]

Comments Off

« Previous Entries