Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘odżywka do włosów’

Ocenic scisle wyniki uzyskane w

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ocenić ściśle wyniki uzyskane w zwalczaniu gruźlicy w Polsce do r. 1939 nie podobna, gdyż nie mamy dokładnych statystyk, zwłaszcza z ob- szarów wiejskich. Toteż z wielkim zastrzeżeniem należy przyjąć dane Głów- nego Urzędu Statystycznego, według których w całej Polsce umarło na gruźlicę na 10,000 mieszkańców w r. 1928 – 19,8, w r. 1929 – 20.5, w r. 1930 – 18,9, w r. 1931 – 20, w r. 1932 – i 7,6. Większe zaufanie wzbudzają statystyki zgonów na gruźlicę w wielkich miastach. Zesta- wiam je za okresy 5-letnie w ,Warszawie i Krakowie porównując je z okresem przed pierwszą wojną światową, mianowicie z zgonami w la- tach 1910-1914. Poprawę uwidacznia także obliczenie stosunku zgonów z gruźlicy do ogólnej liczby zgonów. W Warszawie w okresie 1910-1914 przypadał jeden zgon z gruźlicy na 5,8 zgo- nów w ogóle, w okresie 1920-1924 także na 5,8, w okresie 1925-1930 na 5,9 i w okresie 1930-1934 na 6,7. W miastach liczących ponad 100.000 mieszkań- ców przypadał jeden zgon z gruźlicy w r. 1928 i 1929 na 6,37 zgonów w ogóle, w r. 1930 – na 6,5, w r. 1931 – na 6, w r. 1932 i 1933 – na 6,45, w r. 1934 I- aa 6,6, w r. 1935 – na 7,15 i w r. 1936 – jeden na 7,17. Kończąc na tym omówienie walki z gruźlicą. jako klęską społeczną w Polsce w okresie do r. 1939 pragnę jeszcze zaznaczyć, że temu zada- aiu służyło po części także naukowe opracowanie różnych zagadnień do- tyczących gruźlicy. W r. 1934 powstało “Polskie Towarzystwo Badań Na- ukowych nad Gruźlicą”, którego zadaniem było “rozważanie zagadnień naukowych, biologicznych, klinicznych i· społecznych z zakresu gruźlicy”.
Okres po roku 1939, Wobec ogromnego spustoszenia spowodowanego gruźlicą w okresie wojny, no- wopowstałe Ministerstwo Zdrowia bezpośrednio po wyzwoleniu kraju przez Armię Radziecką i odrodzone Wojsko Polskie, przystąpiło energicz- nie do walki z tą chorobą. Przy Ministerstwie Zdrowia powstał osobny Wydział Walki z Gruźlicą z sekcją przeciwgruźliczą jako organem opinio- dawczym. Do 1 stycznia 1950 r. staraniem i, na koszt Ministerstwa Zdro- wia zbadano prawe 4.800.000 dzieci i młodzieży od 1 do 18 roku życia i śród nich zaszczepiono doskórnie prawie 2.500.000. Od 1 stycznia 1946 r. do końca 1949 r. zaszczepiono doustnie ponad 400.000 noworodków. W krótkim stosunkowo czasie sekcja przeciwgruźlicza Wydziału Walki: z Gruźlicą przy Ministerstwie Zdrowia opracowała projekt ustawy prze- ci wgruźliczej. [podobne: , trener personalny, odżywka do włosów, depilacja laserowa Łódź ]

Comments Off