Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘olejek arganowy’

Opisane przeobrazenie pojeciowe powinno by

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Opisane przeobrażenie pojęciowe powinno by się może odbić na mianow- nictwie, które jest niewątpliwie przestarzałe. Ścisły związek jednakże hebe- frenii, katatonii i paranoidu ze schizofrenią do tego stopnia utrwalił się w wy- obraźni każdego psychiatry, że trudno byłoby zbyt daleko posuwać się w prze- kształceniu mianownictwa. Nadal więc przymiotnik “schizofreniczny” niech widnieje w oznaczeniu zespołów, które wyrosły historycznie z pierwotnego pojęcia bleulerowskiej schizofrenii. Mianem hebefrenii, katatonii i paranoidu będziemy więc oznaczali te zespoły schizofreniczne, które wyrosły na podłożu przewlekłej schizofrenii. Natomiast takie same zespoły, jeżeli wywołane zo- stały innymi, nieswoistymi czynnikami chorobotwórczymi, określimy mianem zespołów schizofrenicznych (schizophreniforme, schizophrenieiihnlich, schizo- phrenes Zustandsbild, szizofrenopodobnyj). Zaliczamy omawiane zespoły psychotyczne do wspólnego kręgu schizofre- nicznego nie tylko dla uszanowania tradycji, ale przede wszystkim dlatego, że, mają wspólne cechy. Na pierwszym miejscu wymienić trzeba mniej lub więcej zaznaczone oznaki rozpadu struktury osobowości, szczególnie groźnie zarysowanego, jeśli zespół ten wystąpi w związku z podłożem schizofrenicz- nym. Równie ważną i znamienną cechą są szczególne zmiany życia afektyw- nego, które wykazuje również cechy wewnętrznego rozszczepienia. Dalszym wspólnym objawem jest autyzm, który w połączeniu z poprzednimi objawami wyciska znamienne piętno na sposobie myślenia. Myślenie “autystyczno-nie- zdyscyplinowane (Bleuler) wyraża się równie ważnym i stałym objawem roz- kojarzenia. Rozszczepienie zaznaczone jest nie tylko wewnątrz poszczególnych czynności psychicznych, a więc wewnątrz życia uczućiowego i wewnątrz pro- cesów myślowych, ale także pomiędzy tymi czynnościami w ich wzajemnym stosunku, a więc nie ma zrozumiałej harmonii między przejawami życia uczu- ciowego, czynności intelektualnych oraz napędu psychoruchowego. Chociaż wszystkie to zaburzenia odnaleźć można w każdym z trzech zespołów, to jed- nakże nie w tym samym stopniu. Zależnie od tego, która kategoria zaburzeń góruje w obrazie klinicznym, rozróżniamy ten czy inny zespól. I tak w zespole hebefrenicznym na pierwszym planie są ostre zaburzenia afektywne, obejmu- jące całość tych zjawisk począwszy od uczuciowości wyższej. W katatonicznym zespole górują natomiast zaburzenia ze strony napędu psychoruchowego. [więcej w: , sklep kolagen, Karmy dla psów, olejek arganowy ]

Comments Off