Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

ZESPOL KATATONICZNY Rozrózniamy dwie postacie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPOŁ KATATONICZNY Rozróżniamy dwie postacie tego zespołu: hipokinetyczną (akinetyczną) i hi- perkinetyczną. Obie mają tę wspólną cechę, że osią objawów tych czy tam- tych są zaburzenia ze strony napędu psychoruchowego. W pierwszej postaci napęd jest zmniejszony poprzez wszystkie stopnie aż do zupełnego zaniku, w drugiej natomiast dochodzi do jego wzmożenia, czasem aż od ostatecznych granic. Widać tu więc dwa antagonistyczne kierunki chorobliwych wychyleń napędu psychoruchowego: in minus oraz in plus. Podział na dwie postacie zespołu katatonicznego nie ma bynajmniej znacze- nia absolutnego. Raczej chodzi tutaj o praktyczne rozróżnienie przewagi jed- nych lub drugich zespołów objawowych. Przy statycznym ujmowaniu doświad- czeń klinicznych stwierdza się w danym okresie albo jedną postać, albo drugą, ale gdy rozważymy proces w rozwoju dynamicznym, to stwierdzimy, że ten .sam chory miewał w różnych okresach życia raz objawy hiperkinetyczne, kiedy indziej hipo- lub akinetyczne. Zdarza się też często, że chory w osłupieniu katatonicznym nagle zerwie się i przejawia nawet przez dłuższy czas objawy podniecenia psychoruchowego, aby po jakimś czasie znowu zapaść w stan za- hamowania. Rozróżnienie to ma więc znaczenie czysto orientacyjne. Zespół katatoniczny wikła się często z katalepsją, którą ze względu na jej odmienną genezę omówimy osobno. Tak jak zespół hebefreniczny, tak i ten występuje albo na podłożu schizofrenii przewlekłej, albo na nieswoistym podłożu rozmai- tego pochodzenia. W pierwszym przypadku trwać może bardzo długo albo w razie ustąpienia wielokrotnie nawracać, tworząc w posuwach zaostrzenia przewlekłego, podstawowego procesu schizofrenicznego. Cofa się albo równo- cześnie z podstawowym cierpieniem, albo wcześniej, niekiedy trwa nawet długo po jego przeminięciu. Zespól: katatoniczny uwarunkowany nieswoiście daje ro- kowanie pomyślne. [patrz też: , korekcja wzroku, artykuły fryzjerskie, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘olejek kokosowy na włosy’

ZESPOL KATATONICZNY Rozrózniamy dwie postacie

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dnia 24. 11.1947 r. chorą przyjęto do Kliniki Chorób Wewnętrznych AMG, gdzie poza opisanymi objawami stwierdzono: signa ekq. laesionis myocardH II gradus, poziom wapnia we krwi 110-128 mgOfo, hemoglobiny – 48010, erytrocytów – 2870000, wskaźnik – 0,90, leukocytów – 2600, pal. – lOuo, podziel. – 3110, limfocytów – 5400, monocytów – 5ryo, cholesterol krwi – 320 mfo. Badanie neurologiczne (8): pewna akineza i spowolnienie ruchowe ze skargami na ogólne osłabienie, osłabienie z rana mniejsze, zaburzenia mowy o charakterze dysfazji: pewne spowolnienie i- utrud- nienie, skargi na łatwe ziębnięcie i stałe uczucie zimna. Skóra. sucha, łuszcząca, wypadanie włosów. Odruchy wygórowane, wzmożona pobudliwość mięśni mecha- niczna, pobudliwość elektryczna nieco podwyższona, z nerwów wygórowana, w obrę- bie kończyn dolnych, zwłaszcza uda prawego, widzi się niekiedy dość wybitne mio- kimie w postaci falowania potęgujące się przy drażnieniu mięśni, miokimie obser- wuje się również w mięśniach twarzy (m. żwacz) po badaniu prądem głównie gal- wanicznym. Zresztą pod względem neurologicznym nic szczególnego. Badania prze- miany podstawowej -z powodu przeszkód technicznych nie przeprowadzono. Psy- chicznie: zanik aktywności aż niemal do .bezruchu;: przytępienie życia afektywnego, apatia, przygnębienie, obniżenie sprawności intelektualnej, zanik zainteresowań i dążeń, małomówność, ospałość, osłabienie zdolności zapamiętywania, dysforia, nie- zupełnie dokładna orientacja w czasie. W 2 tyg. po przyjęciu na klinikę wewnętrzną, a więc przed ukończeniem badań, wywiązał się niemal nagle następujący obraz: chora zaczęła wypowiadać twierdze- nie, że jest nieuleczalnie chora, że czeka ją śmierć. że jest przedmiotem prześlado- wań. Po tygodniu objawy te nasiliły się do stanu, który niepsychiatrzy określili jako “napad szału”, chora zaczęła rzucać się na otoczenie, krzyczała, że .zgubiono całą jej rodzinę, że zamordowano jej męża, że cała Polska zginie, że otoczenie jest fałszywe, że zrobiono ją zbrodniarką. [patrz też: , olejek kokosowy na włosy, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, Bielizna nocna damska ]

Comments Off

« Previous Entries