Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘opieka medyczna’

Ministerstwo Zdrowia rozwinelo szeroko zakrojona

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ministerstwo Zdrowia rozwinęło szeroko zakrojoną akcję od razu w wielu kierunkach. Mianowicie odbudowano i rozbudowano oddziały szpitalne i sanatoria dla chorych na gruźlicę oraz poradnie przeciwgru- źlicze wojewódzkie i powiatowe, powiększono liczbę łóżek w sanatoriach, szpitalach i innych zakładach i osiedlach dla chorych na gruźlicę, znie- siono ograniczenia czasowe, które obowiązywały przedtem w leczeniu sanatoryjnym chorych na gruźlicę, umożliwiono bezpłatne leczenie cha- Tym, którzy nie mają prawa do bezpłatnego leczenia zo rganizowane go, wznowiono badania kandydatów do wyższych uczelni, zorganizowano liczne kursy dokształcające w zakresie gruźlicy il walki z nią dla szkole- nia nowych kadr fachowego personelu lekarskiego i pielęgniarskiego, któ- rego połowa zginęła w okresie okupacji, wznowiono działalność Polskiego Towarzystwa Badań nad Gruźlicą oraz wydawnictwo czasopisma “Gru- źlica”. W r. 1947 utworzerio pierwszą w Polsce klinikę ftizjologiczną w Akademij Medycznej w Wrocławiu a następnie katedry ftizjolo,gii w Akademii Medycznej w Gdańsku i Warszawie. W r. 1948 powołano do życia Państwowy Instytut Przeciwgruźliczy. Główne zadania, którym ma służyć, Instytut, są następujące: l. Planowanie i kierowanie badaniami, naukowymi w zakresie nauki o gruźlicy. 2. Przygotowanie kadr specjalistów ftizjologów oraz okresowe dok- ształcanie lekarzy zatrudnionych w akcji przeciwgruźliczej. 3. Poradnictwo fachowe dla Ministerstwa Zdrowia oraz dla podleg- łych mu placówek zapobiegawczo-leczniczych, przeciwgruźliczych. Od r. 1949 w akcji zwalczania gruźlicy bierze udział Polski Czerwony Krzyż. Przyjął on na -siebie część zadań, które spełniały przed ostatnią wojną Towarzystwa Przeciwgruźlicze z Polskim Związkiem Przeciwgru- źliczym na czele. Cała jednak kierownicza akcja w kraju pozostaje nadal w sprężystych rękach Ministerstwa Zdrowia, które też finansuje całą sprawę. [więcej w: , rehabilitacja, opieka medyczna, kostiumy kąpielowe jednoczęściowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘opieka medyczna’

Ministerstwo Zdrowia rozwinelo szeroko zakrojona

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zasadę leczenia oszczędzaniem chorego stosuje się w postaciach ostrych gruźlicy, podczas zaostrzeń gruźlicy przewlekłej i w gruźlicy z jawną przewagą spraw wysiękowych. Leczeniem tym dążymy do zwięk- szenia nieswoistej odporności chorego ustroju. Maże to pociągnąć za sobą korzystną zmianę w oddziaływaniu ustroju na toczącą się w nim spra- wę chorobową. Zmiana polega na zacichaniu fazy wysiękowej i wyraź- nym występowaniem fazy wytwórczej ze skłonnością do bliznowace- nia tkanki łącznej, rozwijającej się dookoła ogniska gruźliczego. Gdy to już nastąpi, dopiero wtedy nastaje odpowiednia chwila dla ostrożnego leczenia bodźcowego, które ma za zadanie wywoływać odczyny za- palne dookoła ognisk gruźliczych. Cała trudność leczenia polega na wy- borze odpowiedniej chwili dla zastosowania bodźca oraz na znalezieniu takiej jego dawki, która by wywoływała u danego chorego odczyn ła- godny. Tutaj prawdopodobnie leży przyczyna, że ten sam bodziec lecz- niczy w jednych przypadkach pomaga, a w innych zupełnie zawodzi. Odczyny, o których mowa, stwierdzono w czasie leczenia różnymi prze- tworami tuberkuliny: hetolem, dioradenem cyjankiem złota, przetworami kreozotu, oklepywaniem klatki piersiowej, ssącą maską Kulina wywołującą przekrwienie płuc przez utrudnianie wdechu bez utrudnienia wydechu, sztuczną odmą oplucną itd. Ciekawe spostrzeżenia poczyniono w tym kierunku podczas leczenia gruźlicy płuc kumysem w stepach ZSRR. Przez dłuższy czas tłumaczono skuteczność tego lecze- nia tym, że chory pijąc kumys wprowadza do ustroju dużo pokarmu po- żywnego i łatwo przyswajalnego. Takiemu ujęciu jednak przeczy to, że wybitnej poprawie w stanie ogólnym oraz w stanie płuc często nie towa- rzyszy przybytek wagi ciała chorych. Natomiast stwierdza się u wielu cho- rych podczas leczenia kumysem mierny odczyn miejscowy (wzmożenie kaszlu, zwiększenie ilości plwociny, pojawienie się rzężeń albo zwiększe- nie ich liczby), a nawet ogólny w postaci lekkiego wzrostu gorączki. Działanie lecznicze kumysu naj prawdopodobniej należy przypisać temu właśnie odczynowi. [patrz też: , gabinet ginekologiczny, odżywki do rzęs, opieka medyczna ]

Comments Off

« Previous Entries