Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

Przypadki o przewleklym; stopniowym, dlugotrwalym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadki o przewlekłym; stopniowym, długotrwałym początku są z zasady schizofrenią przewlekłą, w przebiegu której powstał zespół hebefreniczny. Ten sam zespół może jednak wystąpić jak grom z jasnego nieba. Od dawna już wiadomo, że hebefrenia występuje w młodym wieku, często w okresie pokwitania i niewiele później, . rzadziej jako hebefrenia dziecięca. Dlaczego tak jest, nie wiadomo dokładniej. Zasada ta nie jest jednak dogmatem, gdyż zespoły hebefreniczne można spot- kać, co prawda rzadko, i w czwartym dziesiątku lat i wyjątkowo jeszcze póź- niej. Osobnik, który zachowywał się bez zarzutu, zaczyna nagle zdradzać dzi- wactwa, przybierać niepoważne formy, śmiać się bez powodu, okazywać zacho- wanie knąbrne, kpiarskie, krotochwilne, błazeńskie. Uderza zachowanie bez dystansu w stosunku do przełożo- nych, rodziców, osób starszych. Cho- ry staje się nietaktowny. bezczelny, nachalny, gruboskórny, drażliwy. Mi- mika i ruchy sprawiają wrażenie sztucznej pozy, .nieszczerego patosu, przesady. Od początku stwierdza się zanik przejawów uczuciowości wyż- szej. W szkole czy w pracy zawodo- wej chory pozwala sobie na niepo- ważne kpinki, drwiące uśmiechy, we- sołkowate dowcipy i kawały. Wszelki apel do poczucia obowiązku, do roz- sądku, do uczuć sp olećznych , rodzin- nych, ogólnoludzkich chory puszcza mimo uszu. Zanika wzgląd na ele- mentarny interes własny. Kary lub . groźby nie robią na chorym wraże- nia. Przestaje mu na czymkolwiek zależeć. Staje się bezwstydny, nie- czuły na opinię publiczną, bez ambi- cji. Błaznująca hebefreniczka 13-letnia dziwacznego zachowania. W rozmowie z chorym nie wyczuwa się śladów syntonii w przeciwieństwie do stanu maniakalnego, gdzie współbrzmienie afek- tywne z otoczeniem jest aż do przesady podkreślone, Tutaj żadnego kontaktu uczuciowego z chorym nawiązać nie można. Nawet jeżeli jest wesoły, jeżeli śpiewa i tańczy, wyczuwa się w zachowaniu jego fałszywą grę, autystyczną motywację; sprzeczność z wypowiedziami i z przypuszczalnymi przeżyciami chorego. Chory może wypowiadać urojenia prześladowcze strasznej treści i śmiać się przy tym beztrosko, może wygłaszać wzniosłe zasady etyczne i zarazem robić cyniczne miny. Te objawy paratymii i paramimii świadczą o rozłamie między treścią myśle- nia a życiem uczuciowym z jednej strony i między treścią wewnętrznych przeżyć a ich mimicznym wyrazem z drugiej strony. [hasła pokrewne: , pieczenie w miejscach intymnych, psycholog Kraków, implanty Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pieczenie w miejscach intymnych’

Przypadki o przewleklym; stopniowym, dlugotrwalym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie dotyczy tu dwóch składników złożonego obrazu klinicznego. Jednvm Iest przewlekle przebieaający zesnół psychoorzantcznv, uwarunkowany nie- docvvnnościa tarczycy (mllxnedema ad.ultoTum), wynik aktvwności psvchoruchowei z dalpko posuniętym snowolnieniem. dementia afectiva, dysforia, obniżenie uczu- ciowości wyższej, upośledzenie zdolności zapamiętywania, zaznaczone otępienie itd. Rozpoznanie etiologii ułatwione było dzięki typowym objawom cielesnym: obrzęk śluzowaty, wypadanie włosów, właściwości skóry, zmiany neurologiczne charakteru. ośrodkowego itd. Badania pracowniane rozpoznanie to potwierdziły. Drugim skład- nikiem obrazu klinicznego był natomiast epizodyczny, czynnościowy, łatwo odwra- calny i mijający bez ubytków zespół psychotyczny schizofrenoidalny o cechach para- noidalnych: zerwanie afektywnej łączności z otoczeniem, sztywność i niedostosowa- nie afektu, podniecenie psychoruchowe z napastliwością, omamy słuchowe, urojenia głównie prześladowcze, rozkojarzenie, rozchwianie struktury osobowości itd. Wobec braku cech przewlekłego procesu schizofrenicznego w okresie prępsychotycznym przyjąć należałoby związek przyczynowy epigenetyczny między organicznym uszko- dzeniem mózgu spowodowanym niedoczynnością tarczycy i zespołem psychotycznym paranoidalnym. Rokowanie co do ostrej psychozy było pomyślne i potwierdzone zostało argumentem ex juvantibus, tj. skutecznością wstrząsów elektrycznych. Nato- miast zespół psycheorganiczny wymagał leczenia hormonalnego. . Przypadek nr 6. Morbus Basedovii in tractu curationis methylthiouracylo syndromate paranoidali epigenetice complicatus. K. M. ur. 10. VII. 1908 r. Brat miał być “nerwowy”. Od 35 r. Ż. zauważono u niej wytrzeszcz oczu, w dwa lata później również powiększenie się tarczycy. Stopniowo coraz większe rozdrażnienie, niepo- kój, zdenerwowanie, bezsenność, kołatanie serca. Po leczeniu dwujodotyrozyną objawy te zwykle ustępowały. Przebywała po raz pierwszy w Klinice Chorób Wewnętrznych AMG od marca do czerwca 1948 r. Dnia 2. IV. przemiana spoczyn- kowa wynosiła +.49,7% Dnia 6. IV. rozpoczęto leczenie metylotiouracylem, rozpo- czynając od 0,2 i stopniowo zwiększając dawkę do 0,6 na dobę. Stan chorej zaczął się szybko poprawiać, chora uspokoiła się, drżenie rąk i objawy oczne zmniejszyły się, przemiana spoczynkowa 28. IV – 1,4%. Dawkę zaczęto zmniejszać. Od 5. V. chora otrzymywała po 0,2 na dobę. Lek odstawiono 9. •V. Dnia 15. V. tętno podniosło się do 110-120, znowu wystąpiła bezsenność i rozdrażnienie, wobec czego 19. V. wznowiono podawanie metylotiouracylu. Dnia 24. V. przemiana spocz. +28,6%. Doprowadzono dawkę znowu do 0,6 na dobę. Chora uspokoiła się, tak że dawkę stopniowo zmniej- szono do 0,1. I oto dnia 26. VI. chora zaczęła się czuć przedmiotem żartów i uśmie- chów sąsiadek oraz personelu klinicznego. W nocy była bezsenna, mówiła bez usta- nia, twierdziła, że otrzymała paczkę od nieznanej osoby z listem złośliwym i ze złośliwą zawartością. Po kilku dniach stwierdzono omamy słuchowe, chora wypo- wiadała liczne urojenia prześladowcze i ksobne. Dnia 29. VI. usiłowała wyskoczyć przez okno, aby połączyć się z dziećmi, których głosy dochodzące z dziedzińca sły- szała wyraźnie. [patrz też: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, trener personalny, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments Off