Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

W Polsce odme oplucna lecznicza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W Polsce odmę opłucną leczniczą pierwszy zaczął stosować (w roku 1911) Seweryn Sterling w Łodzi, wkrótce potem ogłosili swoje spostrze- żenia Tadeusz Borzęcki (1911 r.) i Bolesław Dębiński. (w r. 1912) na Od- dziale Alfreda Sokołowskiego w Warszawie, Józef Skłodowski w szpi- talu Dzieciątka Jezus w Warszawie, Antoni Gluziński (30. V. 1912) i Ka- zimierz Dłuski w sanatorium dla chorych piersiowych w Zakopanem (we wrześniu 1912). Osobiście rozpocząłem leczenie przewlekłej gruźlicy płuc odmą opłucną 15 grudnia 1912 r. po paroletnich doświadczeniach, prze- prowadzonych na psach dla wyjaśnienia, czy długotrwałe stosowanie odmy nie wywołuje zmian w zdrowym płucu. Sposób działania odmy opłucnej leczniczej Sposób działania odmy opłucnej leczniczej Dotychczas nie wyjaśniono ostatecznie, jakie czynniki odgrywają rolę w działaniu leczniczym sztucznej odmy opłucnej. Powszechnie się utrzy- muje, iż jej działanie polega na unieruchomieniu i uciśnięciu chorego płuca oraz na wybitnym zwolnieniu w nim prądu krwi i limfy, dochodzą- cym miejscami nawet do zupełnego zastoju (teoria mechaniczna). Utrud- nia to szerzenie się zarówno jadów, jak i prątków w chorym płucu i w ca- łym ustroju. Ze szerzenie się zakażenia gruźliczego z zakażonego płuca utrudnia się pod wpływem odmy, tego dowiodła doświadczalnie na kró- likach Janina Misiewicz. Stwierdziła ona nadto, że w przypadkach zaka- żenia zwierzęcia prątkami gruźlicy drogą podskórną odma utrudnia pow- stanie zmian gruźliczych w płucu, uciśniętym przedtem przeż odmę. Wskutek zwolnienia prądu krwi i limfy w płucu zmniejsza się znacznie zatrucie ustroju podważające obronne jego siły, a oporność ustroju wzra- sta. Badania Lindbloma nie potwierdzają jednak zwolnienia krążenia krwi i limfy w uciśniętym płucu i przemawiają raczej za mniejszym wytwa- rzaniem w nim limfy, co znacznie zmniejsza warunki zatrucia ustroju. Pierwszorzędnego znaczenia czynnika mechanicznego dowodzą spostrzeże- nia, w których odma, początkowo bezskuteczna, daje dobre wyniki po przecięciu zrostów opłucnych, które uniemożliwiały dostateczne zapa- danie się płuca. Wbrew rozpowszechnionemu poglądowi, w leczeniu odmą nie chodzi o zupełne unieruchomienie chorego płuca. Istotnie lepsze wy- niki uzyskuje się w tych przypadkach, w których stosuje się ,,odmę najskuteczniejszą” (pneumothorax optimus). Za taką odmę uznaje się odmę polegającą tylko na dostatecznym odprężeniu chorego płuca z unieruchomieniem jedynie miejsc uszkodzonych bez całkowitego znie- sienia ruchów oddechowych płuc. Niesłusznie jest zatem odmę opłucną leczniczą nazywać odmą uciskową (pneumothorax comprimens s. colla- psotherapia), jak to powszechnie się przyjęło. Miano to musi ustąpić miejsca mianu: “odma odprężająca” (pneumothorax detendens). Zwolennicy teorii działanIa odmy przez zwolnienie prądu krwi i limfy twierdzą dalej, że sztuczna odma opłucna jest łagodną metodą bodźcową, gdyż jady gruźlicze pozostając w chorym płucu wywołują zapalenie od- czynowe dookoła ognisk gruźliczych z rozwojem tkanki łącznej i blizno- waceniem zmian gruźliczych. Takie zapalenie powstaje także bez odmy jako odczyn zdrowej tkanki płucnej na toczącą się VI płucu sprawę gru- źliczą. U chorych leczonych odmą odczyn jest wybitniejszy, a to wsku- tek odprężenia chorego narządu, które wywołuje odma. [patrz też: , przedłużanie rzęs, pierścionek zaręczynowy, okulista ]

Comments Off

Posts Tagged ‘pierścionek zaręczynowy’

W Polsce odme oplucna lecznicza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

A wreszcie w zespole paranoidalnym na pierwsze miejsce wybijają się zabu- rzenia czynności myślowych. W żadnym z tych zespołów nie ma najlżejszych nawet zaburzeń jakościowych świadomości. Także inteligencja nie cierpi pier- wotnie, choćby nawet dany zespól trwał wiele lat. Nie przychodzi więc nigdy do objawów otępienionych i każdej chwili, nawet w najbardziej zaniedbanym przypadku, może dojść do całkowitej restitutio ad integrum. Jeżeli w praktyce nie zawsze się to widzi, to dlatego, że długo trwające zespoły psychotyczne omawianego typu występują w przeważającej liczbie przypadków na podłożu schizofrenii przewlekłej, która jest procesem wiodącym ku trwałym ubytkom psychicznym. Jak z tego widać, dla zespołów z kręgu schizofrenicznego nie ma właściwie tak surowego ograniczenia co do czasu trwania, jak to widzieliśmy przy omawianiu zwłaszcza zespołów przebiegających z zaburzeniem świado- mości, ale także w pewnym stopniu zespołów z kręgu cyklofrenicznego. Zespoły z kręgu schizofrenicznego, aczkolwiek często trwają krótko, np. kilka dni czy tygodni lub miesięcy, to jednak mogą trwać i wiele lat. A już Bleuler wspomi- nał o przypadkach, w których chorzy po 10, a nawet 20 latach powracali do zdrowia psychicznego, nie wykazując poważniejszych ubytków w poziomie inte- ligencji. Nie czas trwania rozstrzyga więc o naturze psychozy, lecz dużo waż- niejszy sprawdzian, mianowicie stopień rozprzężenia struktury osobowości. Z zespołów omawianych chory wychodzi z nieuszkodzoną osobowością, chociaż w czasie trwania psychozy. struktura osobowości wystawiona jest na ciężide próby.
ZESPOŁ HEBEFRENICZNY Obraz kliniczny i przebieg. W żadnym z zespołów schizofrenicz- nych ani w schizofrenii przewlekłej nie widuje się tak bardzo rzucających się w oczy objawów rozprzężenia całego życia uczuciowego, jak właśnie w zespole hebefrenicznym. Zaczyna się on zwykle nagle, tak że w ciągu kilku dni widzi się źazwyczaj już w pełni rozwinięty obraz kliniczny. [podobne: , pierścionek zaręczynowy, olej lniany, prawo medyczne ]

Comments Off

« Previous Entries