Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Leczenie higieniczno-dietetyczne Leczenie higieniczno-dietetyczne wprowadzili Brehmer

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Leczenie higieniczno-dietetyczne Leczenie higieniczno-dietetyczne wprowadzili Brehmer i jego uczeń Dettaoeier. Jest to podstawowa metoda w leczeniu gruźlicy płuc. Jej Z8.- daniem jest oszczędzać i wzmagać siły obronne ustroju dla poprawy wa- runków samowyleczalnych gruźlicy. Metoda polega na skojarzonym leczeniu czystym powietrzem, należytym odżywianiem i wypoczynkiem. Stałe oddychanie świeżym, czystym powietrzem stanowi warunek nie- odzowny w leczeniu gruźlicy płuc. Czytamy o nim w pracach polskich autorów już w wieku XVI i XVII. Jego znaczenie szczególnie podkreślają w końcu wieku XVIII i na początku XIX Jędrzej Sniadecki, Józef Frank i Adam Raciborski. Przy leczeniu powietrzem chodzi nie tylko o powie- trze bez szkodliwych domieszek (kurzu, bakterii itd.), ale i o łagodne działanie na cały ustrój promieni pozafiołkowych, zatrzymywanych w zwykłych warunkach przez różne domieszki znajdujące się w powie- trzu. Lecząc chorego na gruźlicę płuc, dążymy stopniowo do tego, by przebywał on ile możności cały dzień na otwartym, czystym powietrzu, chroniony od deszczu, wiatru i od bezpośredniego działania promieni sło- necznych, a także od dużego chłodu. Zatem sypialnia musi być dobrze przewietrzana. W tych warunkach chorzy zahartowują się nieraz szybko tak, iż śpią całą noc, oczywiście należycie przykryci, przy otwartych oknach, pomimo stosunkowo niskiej ciepłoty powietrza. Zwłaszcza szybko osiąga się zahartowanie u dzieci. Leczenie czystym powietrzem najłat- wiej da się przeprowadzić w sanatoriach dzięki odpowiednio urządzonym otwartym werandom, dostosowanym do leżakowania chorych. W związku ze sprawą czystego powietrza stoi zagadnienie klimatycznego leczenia gruźlicy płuc. Już Celsus polecał wysyłać chorych na gruźlicę płuc do krajów o łagodnym, ciepłym klimacie, a Galen – do miejscowości górskich. Do szerokiego rozpowszechnienia się leczenia gru- źlicy pluc klimatem górskim przyczynił się jednak dopiero Brehmer. Wy- chodząc z mylnego założenia, że gruźlica płuc jest następstwem osłabie- nia, wywołanego niedokrwieniem wskutek pierwotnej słabości serca, za- łożył on w r. 1859 uzdrowisko w klimacie górskim w Sokołowsku w po- wiecie Wałbrzych (561 m n. p. m.), by przez wzmocnienie serca wpły- nąć dodatnio na przebieg gruźlicy. Istotnie wyniki leczenia chorych na gruźlicę w tym uzdrowisku okazały się o wiele lepsze niż gdzie indziej. Przypisano to korzystnemu działaniu samego klimatu górskiego. Ma on niweczyć ujemne działanie pogłębionych w górach oddechów działają- cych na tkankę płucną jakby mieszenie, które może sprzyjać rozsiewa- niu się prątków gruźlicy w płucu. [patrz też: , gabinet ginekologiczny, poradnia psychologiczna kielce, oczyszczanie organizmu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘poradnia psychologiczna kielce’

Leczenie higieniczno-dietetyczne Leczenie higieniczno-dietetyczne wprowadzili Brehmer

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dodatnie działanie klimatu górskiego .ma również równoważyć początkowe pogorszenie gruźlicy płuc w okresie przystosowania się chorego do górskiego klimatu, co nierzadko wymaga dłuższego czasu. Tłumacząc w ten sposób wyniki leczenia nie uwzglę- dniono tej okoliczności, że prócz klimatu w leczeniu uzdrowiskowym w miejscowościach górskich wchodzą w grę liczne inne czynniki, jak zmiana otoczenia, a przede wszystkim trybu życia chorego jego oder- wanie się od codziennych trosk, leczenie wypoczynkowe i higieniczno- dietetyczne, wpływy psychiczne i in. Leczenie i zachowaniem tych sa- mych warunków w klimacie nizinnym lub nizinno-leśnym w zdrowej miejscowości, z dala od fabryk, osłoniętej od wiatrów, okazało się również skuteczne. Można zatem podzielić zdanie Wladislawa Janowskiego, że w warunkach leczenia uzdrowiskowego „chory na gruźlicę płuc jedna- kowo zdrowieje i na szczytach Alp, i w lasach sosnowych, i w głębi stepów kirgrzkich, i u podnóża piramid”, Zatem nie ma leczniczego klimatu swoistego dla gruźlicy płuc. Nie- wątpliwie jednak istnieją miejscowości klimatyczne szkodliwe dla tych chorych. Do nich zalicza się (Antoni Sabatowski) okolice o bardzo wiel- kiej ilości opadów, częstej mgle, wystawione na silne wiatry i o glebie bagnistej. U nas do takich miejscowości należą stoki północno-zachodnie Beskidu Śląskiego i dolina dolnej Wisły na Pomorzu. Szkodliwy dla cho- rych na gruźlicę płuc jest także klimat morski z częstymi, ostrymi zmia- nami pogody i wiatrami – więc i nasze wybrzeże morskie – miejsco- wości o upalnym lecie (wybrzeże Morza Śródziemnego), obszary nizinne. o odkrytych piaskach, nierzadko dość lotnych oraz zwarte obszary leśne z gruntem mniej przepuszczalnym, które wskutek tego obfitują w parę wodną i mgłę. Za zupełnie nie odpowiedni dla chorych na gruźlicę płuc należy uznać klimat wybrzeża atlantyckiego i wybrzeża Morza Śródziem- nego; dokąd tak często posyłano dawniej chorych na gruźlicę. L. Bernard z wybrzeża francuskiego Morza Śródziemnego poleca tylko okolice Men- tony i Cannes, i to tylko w okresie wiosennym. Leczenie klimatyczne jest bezcelowe w ostrych postaciach gruźlicy w postaciach przewlekłych tak już posuniętych, że ni€ ma nadziei po- prawy. [podobne: , poradnia psychologiczna kielce, domowe sposoby na trądzik, Depilacja laserowa ]

Comments Off

« Previous Entries