Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Dalsza zasada w leczeniu gruzlicy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dalszą zasadą w leczeniu gruźlicy płuc jest niezadowalanie się poprawą, uzyskaną przy prawidłowo i konsekwentnie przeprowadzo- nym leczeniu, gdyż ona może być złudna wobec tego, że gruźlica płuc przewlekła trwa latami, nieraz z długo trwającymi okresami utajenia. Chory na gruźlicę płuc nawet po tzw. wyleczeniu powinien pozostawać nadal latami pod ścisłą obserwacją doświadczonego lekarza i zasięgać jego porady, zwłaszcza gdy pojawiają się takie przypadłości, jak kaszel, bóle w klatce piersiowej, utrata łaknienia, szczególnie zaś gdy zapada na “grypę”. Regularny tryb życia, połączony z obowiązkowymi wypo- czynkami, stanowi „cotuiuio sine qua non” w dalszym życiu takiego kli- nicznie wyleczonego chorego. Ze względu na długotrwałość leczenia gruźlicy i wieloletnie znaczne obciążenie chorego, jego otoczenia i społeczeństwa, których przyczyną jest gruźlica, należy przed przystąpieniem do leczenia dobrze się upewnić że jest to istotnie przypadek gruźlicy, oraz rozważyć, czy stwierdzona w płu- cach zmiana wymaga leczenia i jakiego.
METODY LECZENIA W GRUŹLICY PŁUC Metody leczenia, stosowane w gruźlicy płuc, można podzielić na 2 duże grupy: 1. metody fizyczne, 2. metody farmaceutyczne. Do metod fizycznych należy leczenie higieniczno-dietetyczne, klima- tyczne, wodolecznicze, promieniami rentgenowskimi, kumysem, maską Kuhna, odmą opłucną i inne metody chirurgiczne, do metod farmaceu- tycznych – leczenie tuberkuliną, streptomycyną, kwasem para-aminosa- licylowym i in. Wartość lecznicza poleconych metod nie jest jednakowa. Poniewaz gruźlica jest chorobą ogólną, przeto podstawowe są te metody leczenia, które zwiększają siły obronne ustroju. Zatem nie wolno ich zaniechać, gdy stosuje się inne metody, nawet nieraz tak skuteczne, jak odma opłucna lecznicza, która stwarza miejscowe warunki w narządzie oddechowym ułatwiające wygojenie się zmiany gruźliczej. [więcej w: , deratyzacja warszawa, powiększanie piersi, rehabilitacja ]

Comments Off

Posts Tagged ‘powiększanie piersi’

Dalsza zasada w leczeniu gruzlicy

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Nowoczesne sanatoria stały się ośrod- kami leczenia zachowawczego i chirurgicznego. W związku z tym zmienił się i sam rodzaj chorych na gruźlicę płuc, leczonych obecnie w sanato- riach. Gdy jeszcze nie tak dawno do sanatoriów przyjmowano tylko cho- rych na gruźlicę uleczalną ze zmianami w płucach łagodnymi i ograni- czonymi, to obecnie leczenie- sanatoryjne stało się dostępne także dla cho- rych ze zmianami rozległymi, których dawniej przyjmowano do sanato- riów bardzo niechętnie. Przekonano się bowiem, że nowoczesnymi me- todami leczniczymi z odmą włącznie, skojarzonymi z leczeniem sanatoryj- nym, uzyskuje się zwykle wyniki bez porównania lepsze niż tymi sa- mymi metodami w warunkach niesanatoryjnych. Tłumaczy się to tym, że odma i inne metody chirurgiczne wywierają wpływ przede wszystkim miejscowy, leczenie zaś sanatoryjne zwiększa siły obronne całego ustroju, zakażonego gruźlicą. Zatem rola sanatoriów jako zakładów dla indywidu- alnego leczenia chorych na gruźlicę płuc, a zarazem społeczne ich zna- czenie nie tylko nie zmniejszyły się, ale raczej zwiększyły się i rozsze- rzyły.
Leczenie chirurgiczne Obok metody higieniczno-dietetycznej ogromną rolę w lecznictwie gru- źlicy płuc odgrywa leczenie chirurgiczne. Ma ono na celu przez unieru- chomienie chorych części płuca i łagodne miejscowe leczenie bodźcowe stworzyć lepsze warunki gojenia się miejscowych zmian gruźliczych. To- też zasadniczym wskazaniem do tego leczenia są postaci gruźlicy płuc ze skłonnością do rozrostu tkanki łącznej dookoła ognisk gruźliczych i do ich bliznowacenia, natomiast postaci czysto wysiękowe nie nadają się do leczenia chirurgicznego. Na czele metod chirurgicznych stoi odma opłucna lecznicza. Metoda ta przeobraziła zupełnie rokowanie w gruźlicy płuc i zmieniła radykalnie oblicze zakładów szpitalnych, Niezbędny jednak warunek po- wodzenia przy stosowaniu zarówno odmy, jak i innych metod chirur- gicznych stanowi prócz dostatecznej długości leczenia należyty dobór cho- rych. Leczeniem chirurgicznym można uzyskać dobre Wyniki tylko ucho- Tych z dostatecznym jeszcze zapasem sił obronnych, z zakażeniem bowiem gruźliczym walczy cały ustrój, oraz u chorych, u których można spodzie- .wać się, że przez unieruchomienie chorych części płuca zmniejszy się za- truwanie ustroju, a przez to zwiększą się obronne jego zdolności, jedno- cześnie zaś przez utrudnienie wchłaniania się jadów z ognisk gruźliczych osiągnie się łagodne miejscowe leczenie bodźcowe, wiodące do rozrostu tkanki łącznej i bliznowacenia zmian gruźliczych. [przypisy: , implanty zębów, powiększanie piersi, olejek kokosowy na włosy ]

Comments Off

« Previous Entries