Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Wnikniecie w psychike chorego podnieconego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wniknięcie w psychikę chorego podnieconego wydaje się niemożliwością, o ile jednak można stwierdzić, owład- nięta jest ona najsprzeczniejszymi uczuciami i popędami, współistniejącymi ze sobą ambiwalentnie, Nietrzymanie afektów dochodzi tutaj do szczytu. Mimo wszystko, jeżeli tylko nie ma domieszki jakiegoś zespołu upośledzającego sen- sorium, działania chorego mogą podlegać prawidłowej rejestracji pamięciowej. Ex post wyjaśniają niektórzy chorzy, że pobudek swojego gwałtownego postę- powania nie potrafią sobie wytłumaczyć, tym bardziej, że wcale nie odczuwają w chwili swoich działań afektów, np. prawdziwej wściekłości. Po prostu coś pobudzało ich do czynów popędowych przy zasadniczo obojętnym nastroju. Mimo woli nasuwa się tu porównanie z eksperymentalnie uzyskanymi zja- wiskami wściekłości rzekomej; tak jak gdyby chodziło o rozhamowanie mię”: dzymózgowia przy zniesieniu hamulców korowych. Często się zdarza, że nawet bardzo podnieceni katatonicy nie są aktywnie napastliwi, tak jak gdyby cho- dziło im tylko o wyładowanie zapasów energii. Ich czyny gwałtowne powstają raczej – pod postacią negatywizmu czynnego. Przy tych działaniach oczywiście trudno dopatrzyć się choćby śladów jakichś uczuć wyższych. Chorzy zdolni są do popełnienia ze śmiechem naj potworniejszych przestępstw, zwłaszcza kobiety są bezwstydne, ekshibicjonizm jest u nich rzeczą bardzo częstą. Również trudno spodziewać się nawiązania jakiegokolwiek kontaktu czy to afektywnego, czy intelektualnego z podnieconym chorym. W stanach tych widuje się najdzi- waczniejsze stereotypie ruchowe. Wypówieclzi są rozkojarzone, pełne persewe- racji, neologizmów. Nawet omamy miewają czasem wygląd werbigeracyjny, Jeżeli nawet nastąpi z czasem uspokojenie, to stereotypie, maniery, grymasy i nadzwyczaj częste w tych stanach automatyzmy utrzymują się aż do końca. Omamy mogą osłabnąć lub zaniknąć, urojenia mogą ulec redukcji, a stereoty- pie i inne dziwactwa trwają nadal jako wyraz spaczonego napędu psychoru- chowego. Nawet jeżeli u chorych hiperkinetycznych pojawi się okres zahamo- wania, to każdej chwili możliwy jest nie sprowokowany niczym z zewnątrz czyn impulsywny. Z późniejszych wyjaśnień chorego wynika, że chodziło o paragnomen. Takie eksplozywne działania mogą wystąpić u chorych akine- tycznych, np. niespodziewane zamachy samobójcze lub czyny przestępcze. [przypisy: , catering dietetyczny, przydomowe oczyszczalnie ścieków, surówki bawełniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Wnikniecie w psychike chorego podnieconego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie. Pomocny tu jest czynnik dziedziczności: brat chorego schizo- frenik. Psychoza przebiegała z wybitnymi zaburzeniami napędu psychoruchowego, najpierw jako katatonia hiperkinetyczna, później jako hipokinetyczna aż do cięż- kiego osłupienia. Całkowite zerwanie łączności uczuciowej i intelektualnej z oto- czeniem, zdaje się świadczyć o tym, że mieliśmy tu do czynienia z rzadkim typem osłupienia receptorowego (stuPO receptorius) w myśl klasyfikacji patofizjologicz- nej Iwanowa-Smolenskiego. Rozpoznanie zespołu katatonicznego opiera się na za- niku życia popędowego i wszelkich innych przejawów uczuciowości, na tak typo- wych objawach jak mutyzm, osłupienie, zanik odczynów odruchowych na naj przy- krzejsze bodźce itp. Wyjątkowo ciężki, rychło mimo troskliwej opieki lekarsko- pielęgniarskiej do zgonu prowadzący przebieg choroby uzasadnia rozpoznanie ostrej, śmiertelnej katatonii.
ZESPOŁ PARANOIDALNY Objawy kliniczne i przebieg. Zespół paranoidalny rozpoznajemy, jeśli wśród wielu objawów wspólnych z innymi zespołami z kręgu schizofre- nicznego górują w obrazie klinicznym urojenia i omamy. Urojenia i omamy zdarzają się w zespołach hebefrenicz- nym i katatonicznym, ale pojawiają się na dalszym planie, może ich w ogóle nie być, mogą być wątpliwe, poronne, nie wykształcone, w postaci tylko akoas- matów lub fonematów. Tutaj występują one wyraźnie, w wielkiej liczbie, two- rząc trzon psychozy. Nie zawsze pierwsze objawy psychozy muszą być tego typu. Zwiastunem pa- ranoidu może być zmiana osobowości, niezrozumiałe dla otoczenia przygnę- bienie lub stan lękowy, rzadziej stan pobudzenia przypominający nastrój ma- niakalny lub hipomaniakalny, czasem objawy hebefrenoidalne lub katatonoi- dalne. Dopiero po kilku dniach lub ty- godniach z tych niewyraźnych objawów zaczątkowych może się wykształcić pełny zespół paranoidalny. [przypisy: , krem neutrogena, przydomowe oczyszczalnie ścieków, implanty zębów ]

Comments Off

« Previous Entries