Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Rozpoznanie. Pomocny tu jest czynnik

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie. Pomocny tu jest czynnik dziedziczności: brat chorego schizo- frenik. Psychoza przebiegała z wybitnymi zaburzeniami napędu psychoruchowego, najpierw jako katatonia hiperkinetyczna, później jako hipokinetyczna aż do cięż- kiego osłupienia. Całkowite zerwanie łączności uczuciowej i intelektualnej z oto- czeniem, zdaje się świadczyć o tym, że mieliśmy tu do czynienia z rzadkim typem osłupienia receptorowego (stuPO receptorius) w myśl klasyfikacji patofizjologicz- nej Iwanowa-Smolenskiego. Rozpoznanie zespołu katatonicznego opiera się na za- niku życia popędowego i wszelkich innych przejawów uczuciowości, na tak typo- wych objawach jak mutyzm, osłupienie, zanik odczynów odruchowych na naj przy- krzejsze bodźce itp. Wyjątkowo ciężki, rychło mimo troskliwej opieki lekarsko- pielęgniarskiej do zgonu prowadzący przebieg choroby uzasadnia rozpoznanie ostrej, śmiertelnej katatonii.
ZESPOŁ PARANOIDALNY Objawy kliniczne i przebieg. Zespół paranoidalny rozpoznajemy, jeśli wśród wielu objawów wspólnych z innymi zespołami z kręgu schizofre- nicznego górują w obrazie klinicznym urojenia i omamy. Urojenia i omamy zdarzają się w zespołach hebefrenicz- nym i katatonicznym, ale pojawiają się na dalszym planie, może ich w ogóle nie być, mogą być wątpliwe, poronne, nie wykształcone, w postaci tylko akoas- matów lub fonematów. Tutaj występują one wyraźnie, w wielkiej liczbie, two- rząc trzon psychozy. Nie zawsze pierwsze objawy psychozy muszą być tego typu. Zwiastunem pa- ranoidu może być zmiana osobowości, niezrozumiałe dla otoczenia przygnę- bienie lub stan lękowy, rzadziej stan pobudzenia przypominający nastrój ma- niakalny lub hipomaniakalny, czasem objawy hebefrenoidalne lub katatonoi- dalne. Dopiero po kilku dniach lub ty- godniach z tych niewyraźnych objawów zaczątkowych może się wykształcić pełny zespół paranoidalny. [przypisy: , krem neutrogena, przydomowe oczyszczalnie ścieków, implanty zębów ]

Comments Off

Posts Tagged ‘przydomowe oczyszczalnie ścieków’

Rozpoznanie. Pomocny tu jest czynnik

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Najczęściej urojenia są luźne i nie wykazują żadnej dążności do usystematyzowania. Czasem zdarza się jed- nak, zwłaszcza w zespole paranoidalnym nieswoistego pochodzenia, że uroje- nia prześladowcze, ksobne, wielkościowe czy inne układają się jakby w jeden system, nigdy jednak z tak żelazną konsekwencją jak w paranoi. Autyzm cho- rego sprawia, że całe otoczenie zmienia się urojeniowo. Osoby z otoczenia by- wają diabłami, katami, masonami, hitlerowcami, trucicielami itd., zależnie od poglądów chorego. Wybitnie dochodzi do głosu podwójna orientacja chorego, gdyż te same osoby są równocześnie lekarzami, pielęgniarkami, znajomymi itd. Dwoistość ta w zastanawiający sposób zachodzi przy urojeniach wielkościo- .wych, stanowiących wyraz roźszczepienia osobowości. Chory twierdzi np., że jest królem, a równocześnie spokojnie zamiata korytarz. Urojenia wielkościowe przeplatają się z prześladowczymi i ksobnymi. U kobiet urojenia wielkościdwe miewają zabarwienie erotyczne i pociągają za sobą urojenia prześladowcze wskutek zazdrości rywalek. Rozszczepienie osobowości może przybierać fan- tastyczne formy, chorzy mogą czuć w sobie demona, mogą się uważać za zwie- rzęta, nie tracąc zresztą swojej zwyklej osobowości. Do treści urojeń ustosun- kowują się w rozmaity sposób: stająsię napastliwi wobec domniemanych wro- .gów, przybierają pozy wielkościowe, popadają w przygnębienie lub lęk. Od- czyny te nigdy jednak nie są naprawdę dostosowane do treści urojeń ani iloś- ciowo, ani jakościowo, występują mianowicie zjawiska paratymii, ambi- ,walencji, a obok tego w dyskretnym stopniu na drugim planie, wszystkie te dziwactwa i zaburzenia napędu psychoruchowego, które znamionują inne ze- społy z kręgu schizofrenicznego. Samorzutnie albo pod wpływem leczenia zespół paranoidalny ustępuje. Jeżeli nie wchodzi w grę podłoże swoiste, to chorzy odzyskują całkowity krytycyzm , wobec przebytych zjawisk psychotycznych. Jest to znak rokowniczy bardzo pomyślny, gdyż jednym z ważnych znamion zarówno .schizofrenii, jak i zespo- łów z tego kręgu jest zupełny brak poczucia choroby psychicznej, w przeci- wieństwie do melancholii, gdzie chorzy czują swoją chorobę psychiczną i prze- ważnie proszą o leczenie, jeżeli tylko uznają, że są jakieś widoki na wylecze- nie. Toteż w zespołach paranoidalnych wyrosłych na gruncie przewlekłej schi- zofrenii nie widać nigdy pełnego poczucia choroby. [więcej w: , odżywki do rzęs, dentysta Kraków, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

« Previous Entries