Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Przypadki o przewleklym; stopniowym, dlugotrwalym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadki o przewlekłym; stopniowym, długotrwałym początku są z zasady schizofrenią przewlekłą, w przebiegu której powstał zespół hebefreniczny. Ten sam zespół może jednak wystąpić jak grom z jasnego nieba. Od dawna już wiadomo, że hebefrenia występuje w młodym wieku, często w okresie pokwitania i niewiele później, . rzadziej jako hebefrenia dziecięca. Dlaczego tak jest, nie wiadomo dokładniej. Zasada ta nie jest jednak dogmatem, gdyż zespoły hebefreniczne można spot- kać, co prawda rzadko, i w czwartym dziesiątku lat i wyjątkowo jeszcze póź- niej. Osobnik, który zachowywał się bez zarzutu, zaczyna nagle zdradzać dzi- wactwa, przybierać niepoważne formy, śmiać się bez powodu, okazywać zacho- wanie knąbrne, kpiarskie, krotochwilne, błazeńskie. Uderza zachowanie bez dystansu w stosunku do przełożo- nych, rodziców, osób starszych. Cho- ry staje się nietaktowny. bezczelny, nachalny, gruboskórny, drażliwy. Mi- mika i ruchy sprawiają wrażenie sztucznej pozy, .nieszczerego patosu, przesady. Od początku stwierdza się zanik przejawów uczuciowości wyż- szej. W szkole czy w pracy zawodo- wej chory pozwala sobie na niepo- ważne kpinki, drwiące uśmiechy, we- sołkowate dowcipy i kawały. Wszelki apel do poczucia obowiązku, do roz- sądku, do uczuć sp olećznych , rodzin- nych, ogólnoludzkich chory puszcza mimo uszu. Zanika wzgląd na ele- mentarny interes własny. Kary lub . groźby nie robią na chorym wraże- nia. Przestaje mu na czymkolwiek zależeć. Staje się bezwstydny, nie- czuły na opinię publiczną, bez ambi- cji. Błaznująca hebefreniczka 13-letnia dziwacznego zachowania. W rozmowie z chorym nie wyczuwa się śladów syntonii w przeciwieństwie do stanu maniakalnego, gdzie współbrzmienie afek- tywne z otoczeniem jest aż do przesady podkreślone, Tutaj żadnego kontaktu uczuciowego z chorym nawiązać nie można. Nawet jeżeli jest wesoły, jeżeli śpiewa i tańczy, wyczuwa się w zachowaniu jego fałszywą grę, autystyczną motywację; sprzeczność z wypowiedziami i z przypuszczalnymi przeżyciami chorego. Chory może wypowiadać urojenia prześladowcze strasznej treści i śmiać się przy tym beztrosko, może wygłaszać wzniosłe zasady etyczne i zarazem robić cyniczne miny. Te objawy paratymii i paramimii świadczą o rozłamie między treścią myśle- nia a życiem uczuciowym z jednej strony i między treścią wewnętrznych przeżyć a ich mimicznym wyrazem z drugiej strony. [hasła pokrewne: , pieczenie w miejscach intymnych, psycholog Kraków, implanty Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Przypadki o przewleklym; stopniowym, dlugotrwalym

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Dnia 4. V. 1946 r. przyjęty do Kliniki Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku. Stwierdzono tu ciężki ogólny stan, wychudzenie, odwodnienie: Chory nie utrzymuje żadnej łączności z otoczeniem, trwa w zupełnym bezruchu, przy pró- bie ruchów biernych stawia opór (negatywizm czynny), poleceń nie spełnia, odma- wia przyjmowania pokarmów, pozwala się jednak bez większego oporu karmić sztucznie, zanieczyszcza się moczem i kalem, nie reaguje na nieczystość, nie spędza much z twarzy. Objawów giętkości woskowatej nie stwierdzono. Badanie neurolo- giczne nie wykazało odchyleń od stanu prawidłowego. Chory nie gorączkuje. Ba- danie internistyczne nie wykazało, poza ogólnym wyniszczeniem i słabo napiętym tętnem, zmian w narządach wewnętrznych. Mimo regularnego karmienia sztucz- nego, obfitego nawadniania i ustawicznego podtrzymywania krążenia chory słabnął coraz bardziej. Dnia 8 i 10. V. zastosowano po jednym wstrząsie elektrycznym, które nie dały żadnego wyniku. Wśród narastającej niedomogi serca chory zmarł dnia 12. V. Sekcja wykazała: inanitio gradu ma•gno, anaemia organorum universalis, atro- phia lienis. W mózgu chorego nie stwierdzono ani makroskopowo, ani mikroskopowo żadnych odchyleń od stanu prawidłowego opona twarda napięta, gładka, lśniąca, naczynia opon miękkich nastrzyknięte, waga mózgu 1350 g, zakręty wypukłe, rowki i szczeliny miernej szerokości, kora zakrętów wyraźnie oddzielona od istoty białej, komory wąskie, szczelinowate, tkanka naczyniowa wpuklająca się w obręb komór, skąpa, szyszynka w nieznacznych zrostach z tkanką naczyniową, jądra podstawne rozmieszczone symetrycznie, móżdżek, most Varola, rdzeń przedłużony – bez zmian, budowa gruczołowa grasicy zachowana. Sekcja nie wyjaśniła więc przyczyn tak burz- liwego przebiegu psychozy, co zresztą pokrywa się z danymi z piśmiennictwa. Zgofi nastąpił z przyczyn ogólnych. [więcej w: , stomatologia Kraków, psycholog Kraków, rwa kulszowa ]

Comments Off

« Previous Entries