Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Przeszkoda w leczeniu gruzlicy pluc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przeszkodą w leczeniu gruźlicy płuc odmą opłucną może być zwężenie Światła oskrzela doprowadzającego powietrze do jamy, wywołane także innymi czynnikami, jeżeli one powodują wy- tworzenie się jamy balonowato rozdętej. W takich przypadkach dążymy przede wszystkim do usunięcia mechanizmu zastawkowego, który unie- możliwia wychodzenie podczas wydechu z jamy powietrza, dostającego się do niej w okresie wdechu. Zamierzony cel osiąga się w tych przy- padkach nieraz metodą Barietyego, Lesobreego i Choubraca. Polega ona .ria codziennym wstrzykiwaniu dożylnym 0,5 mg atropiny rozszerzającej oskrzele. Autorowie metody kojarzą ją z ostrożnym, częstym dopełnia- niem odmy opłucnej małymi ilościami powietrza. Postępowanie to ma na celu podtrzymywanie działania odprężająco-uciskającego odmy. Usadowienie się zmian gruźliczych w jednym tylko płucu rokuje “ceteris paribus” większą skuteczność leczenia odmą. Byłoby jednak nie- słusznie rezygnować z tej metody we wszystkich przypadkach gruźlicy obu płuc. Już Forlanini spostrzegł, że niewielkie nieliczne ogniska gru- źlicy czynnej w drugim płucu przy leczeniu odmą opłucną po stronie płuca bardziej zmienionego nieraz nie tylko nie pogarszają się, ale mogą nawet szybciej się goić. Tadeusz Borzęcki już w r. 1913 podkreślił, że zmiany gruźlicze w drugim płucu niezbyt rozległe, ograniczone do szczytu, bez wyraźnych objawów rozpadowych mogą goić się lub ulec poprawie pod wpływem leczenia odmą po stronie płuca z większymi zmianami gruźli- czymi. Późniejsze spostrzeżenia dowodzą, że skuteczna odma po jednej stronie (tzn. taka, którą cechują dostateczne zapadnięcie się chorych części płuca, znaczna poprawa objawów czynnościowych i zniknięcie lub- wybitne zmniejszenie liczby prątków w plwocinie) wpływa nieraz ko- rzystnie nawet na rozleglejsze ogniska gruźlicze, usadowione w drugim płucu, czasami nawet na odosobnioną w nim jamę, jeżeli zmiany te nie mają dużej skłonności do postępowania. Korzystne działanie odmy w tych przypadkach zależy od zatrzymania rozsiewania się prątków oraz zatru- wania ustroju w związku z działaniem odmy na płuco bardziej zajęte sprawą gruźliczą. Pewną rolę odgrywa także ucisk zdrowszego płuca przez śródpiersie przesunięte w jego stronę. Na odwrót odma bezsku- teczna często sprzyja przejściu gruźlicy na drugie płuco. Dlatego tez należy zawsze dążyć do uzyskania odmy dostatecznie odprężającej płuco z większymi zmianami gruźliczymi. Dla otrzymania takiej odmy nieraz wypada uciekać się do przepalania zrostów opłucnych. [przypisy: , prawo medyczne, psycholog Kraków, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Comments Off

Posts Tagged ‘psycholog Kraków’

Przeszkoda w leczeniu gruzlicy pluc

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Przypadki o przewlekłym; stopniowym, długotrwałym początku są z zasady schizofrenią przewlekłą, w przebiegu której powstał zespół hebefreniczny. Ten sam zespół może jednak wystąpić jak grom z jasnego nieba. Od dawna już wiadomo, że hebefrenia występuje w młodym wieku, często w okresie pokwitania i niewiele później, . rzadziej jako hebefrenia dziecięca. Dlaczego tak jest, nie wiadomo dokładniej. Zasada ta nie jest jednak dogmatem, gdyż zespoły hebefreniczne można spot- kać, co prawda rzadko, i w czwartym dziesiątku lat i wyjątkowo jeszcze póź- niej. Osobnik, który zachowywał się bez zarzutu, zaczyna nagle zdradzać dzi- wactwa, przybierać niepoważne formy, śmiać się bez powodu, okazywać zacho- wanie knąbrne, kpiarskie, krotochwilne, błazeńskie. Uderza zachowanie bez dystansu w stosunku do przełożo- nych, rodziców, osób starszych. Cho- ry staje się nietaktowny. bezczelny, nachalny, gruboskórny, drażliwy. Mi- mika i ruchy sprawiają wrażenie sztucznej pozy, .nieszczerego patosu, przesady. Od początku stwierdza się zanik przejawów uczuciowości wyż- szej. W szkole czy w pracy zawodo- wej chory pozwala sobie na niepo- ważne kpinki, drwiące uśmiechy, we- sołkowate dowcipy i kawały. Wszelki apel do poczucia obowiązku, do roz- sądku, do uczuć sp olećznych , rodzin- nych, ogólnoludzkich chory puszcza mimo uszu. Zanika wzgląd na ele- mentarny interes własny. Kary lub . groźby nie robią na chorym wraże- nia. Przestaje mu na czymkolwiek zależeć. Staje się bezwstydny, nie- czuły na opinię publiczną, bez ambi- cji. Błaznująca hebefreniczka 13-letnia dziwacznego zachowania. W rozmowie z chorym nie wyczuwa się śladów syntonii w przeciwieństwie do stanu maniakalnego, gdzie współbrzmienie afek- tywne z otoczeniem jest aż do przesady podkreślone, Tutaj żadnego kontaktu uczuciowego z chorym nawiązać nie można. Nawet jeżeli jest wesoły, jeżeli śpiewa i tańczy, wyczuwa się w zachowaniu jego fałszywą grę, autystyczną motywację; sprzeczność z wypowiedziami i z przypuszczalnymi przeżyciami chorego. Chory może wypowiadać urojenia prześladowcze strasznej treści i śmiać się przy tym beztrosko, może wygłaszać wzniosłe zasady etyczne i zarazem robić cyniczne miny. Te objawy paratymii i paramimii świadczą o rozłamie między treścią myśle- nia a życiem uczuciowym z jednej strony i między treścią wewnętrznych przeżyć a ich mimicznym wyrazem z drugiej strony. [hasła pokrewne: , pieczenie w miejscach intymnych, psycholog Kraków, implanty Warszawa ]

Comments Off

« Previous Entries