Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘rehabiliacja’

Zarówno chorzy, jak i rodzina

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zarówno chorzy, jak i rodzina skłonni są bardzo często przypisywać zbyt dużą rolę działaniu urazów psy- chicznych. Stwierdzona przez nas dysproporcja między urazem a głębokością i długotrwałością odczynu depresyjnego przemawia za chorobliwością sprawy. Każda zbyt długo utrzymująca się depresja, nawet jeśli nie znamy życia cho- rego, jest podejrzana o chorobliwość, ponieważ prawidłowy odczyń przygnę- bienia ma zawsze dążność do wygasania w miarę upływu czasu – niewielkie są od tej zasady wyjątki. Rozpoznanie w przypadkach dobrze rozwiniętego obrazu klinicznego melancholii nie jest trudne. Trudności mogą nastręczać przypadki poronne. Tutaj momentem nadzwyczaj pomocnym jest obecność lęku. Depresja może wikłać wiele innych zespołów psychotycznych. Każda choroba może jako taka przygnębiać chorego. Zachodzi jednak zasadnicza różnica między przygnębieniem jako odczynem na chorobę psychiczną lub na treść nasuwanych przez nią przeżyć a zespołem psychotycznym depresyjnym. Paranoik, który czuje się prześladowany l osa- czony przez wrogów, bywa przygnębiony, z czego jednak bynajmniej nie wy- nika, aby wolno nam było w tym przypadku rozpoznawać mieszany zespół para- noiczno-depresyjny. Zespół depresyjny jest to bowiem pojęcie znacznie obszer- niejsze niż przygnębienie, jest bowiem nie mianem opisowym, lecz nazwą zes- połu, a więc nowej-jakości patologicznej. Jeżeli natomiast zespół depresyjny nawarstwi się na przewlekły proces schi- zofreniczny, w którym – w przeciwieństwie do depresji – chory nie ma poczu- cia choroby, to będziemy mieli prawo rozpoznać sprzężenie epigenetyczne zespołu depresyjnego ze schizofrenią. Tutaj będziemy mogli docenić znaczenie objawu “poczucie choroby psychicznej”. Schizofrenik nigdy tego poczucia nie ma, uważa się za zdrowego psychicznie, natomiast melancholik ma wybitne poczucie cho- roby. Jeżeli stwierdzimy u schizofrenika przygnębienie nieuzasadnione obiektywnie, z lękiem, przy silnym poczuciu choroby, to objawy te, nietypowe dla schizofrenii, ujmiemy jako zespół depresyjny, wikłający podstawowy pro- ces schizofreniczny. Omówimy później jeszcze dalsze dowody rozpoznawcze, mianowicie ex juvantibus. [patrz też: , logopeda warszawa, indywidualne kalendarze trójdzielne, rehabiliacja ]

Comments Off