Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

ZESPOLY Z KREGU SCHIZOFRENICZNEGO I

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

ZESPOŁY Z KRĘGU SCHIZOFRENICZNEGO I SCHIZOFRENOIDALNE Zespoły te tak często występują na podłożu “prawdziwej”, a więc przewlek- łej schizofrenii, że od czasów Bleulera, twórcy pojęcia schizofrenii, nikomu na myśl nie przychodziło w jakikolwiek sposób wyodrębniać te zespoły ze wspól- nego związku. Już sam Bleuler nie mówi jednak o schizofrenii, lecz o schizo- freniach, i czyni wyraźną różnicę między rokowaniem w procesie schizofre- nicznym przewlekłym i w ostrych postaciach schizofrenii. O ile przewlekła schizofrenia daje rokowanie niepomyślne, o tyle “wszystkie ostre zespoły mogą się cofnąć”. Już więc zdaniem Bleulera zachodzi istotna różnica między tymi dwiema sprawami, różnica przebiegu i rokowania. Ale też i obraz kliniczny jest, jak za chwilę zobaczymy, zupełnie różny. Jeżeli do tego dodamy spostrze- żenia, których Bleuler nie mógł jeszcze poczynić, dotyczące etiologii schizofrenii przewlekłej z jednej strony i ostrych zespołów schizofrenicznych z drugiej strony, to nie będzie dla nas ulegało wątpliwości, że są to rzeczy+genetycznie różne. Schizofrenia przewlekła ma bowiem swoją etiologię własną, swoistą, może dotąd nie zbadaną, ale niemniej jednolitą podczas gdy ostre zespoły schi- zofreniczne mogą wyrosnąć na podłożu wszystkich tych czynników chorobo- twórczych, które na wstępie niniejszego rozdziału wyliczyliśmy jako wywołu- . jące te i wszelkie inne ostre zespoły psychotyczne czynnościowe. Że rozłam ten w pojęciu bleulerowskiej schizofrenii jest słuszny, na to wiele potężnych dowodów dostarczyło nowoczesne lecznictwo aktywne w psychiatrii. Metodami tymi możemy bez większego trudu wyleczyć każdy ostry zespół schizofreniczny, natomiast bezradni stoimy przy zastosowaniu tych metod do schizofrenii prze- wlekłej, która okazuje się tak oporna, iż mamy wszelkie podstawy do przy- puszczenia, że jest charakteru organicznego. [podobne: , rwa kulszowa, magnez i witamina b6, Siłownie zewnętrzne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘rwa kulszowa’

ZESPOLY Z KREGU SCHIZOFRENICZNEGO I

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Na- wet daleko posunięte rozprzężenie struktury osobowości, jakie ma miejsce w każdym zespole katatonicznym, może .się po naj dłuższym trwaniu cofnąć, nie pozostawiając ubytków. Wyleczenie może nastąpić nagle. Jeżeli podłoże nie jest swoiste, rokowanie jest z zasady pomyślne. Rozpoznanie zespołu łukatotonicznego zwykle nie przedstawia większych trudności. Postać hipokinetyczna wymaga czasem różnicowania z parkinso- nizmem. Wykluczamy tę ostatnią sprawę na podstawie typowego zespołu neu- rologicznego. Łatwo czasem niewprawnemu wziąć maskowatą twarz parkinso- nik a za sztywną mimikę schizofreniczną, ćó przy powierzchownym badaniu bywało już nie jeden raz źródłem pomyłek rozpoznawczych. Badanie psychia- tryczne jest tu konieczne. Osłupienie może występować w wielu sprawach cho- robowych. Stupor melancholicus można czasem odróżnić dopiero po pewnym czasie obserwacji. Osłupienie histeryczne może sprawiać trudności różnicowa- nia tylko w ciągu jakiegoś czasu, gdyż prędzej lub później typowe objawy muszą wyjść na jaw. Postać hiperkinetyczną z silnym podnieceniem psychoruchowym nieraz bardzo trudno odróżnić od stanów podniecenia przy. zaburzonym sen- sorium, zwłaszcza w zespole amentywnym, czasem również w stanach pomrocz- nych. Niekiedy dopiero kilkudniowa obserwacja wydobędzie na jaw typowe dla jednego lub drugiego zespołu obja- wy. Różnicowanie utrudnione jest zwła- szcza wówczas, gdy chodzi o mieszane objawy ameniywno-katatoniczne lub za- mroczeniowo-katatoniczne. Cechy kata- toniczne niejednokrotnie występują jako składnik wielu zespołów mieszanych roz- maitego pochodzenia. Możliwe są także mieszane zespoły katatoniczno-he be- freniczne. Odróżnienie poszczególnych składników miewa zresztą w tych przy- padkach znaczenie raczej teoretyczne, gdyż postępowanie lecznicze tak czy owak będzie jednakowe. Zarówno osłu- pienie, jak i stany podniecenia psycho- motorycznego mogą wystąpić Niekiedy u głuptaków, zw łaszcza w warunkach umożliwiających powstanie psychozy sytuacyjnej. Czasem dopiero dłuższa obserwacja może rozstrzygnąć różnico- wanie na rzecz tego czy tamtego ze- społu. Zespół katatoniczny trwa zwykle dłużej niż “krótkie spięcia” oraz inne reakcje oligofreników i psychopatów. [przypisy: , firma sprzątająca, filtry do wody, rwa kulszowa ]

Comments Off

« Previous Entries