Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘sklep kolagen’

Opisane przeobrazenie pojeciowe powinno by

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Opisane przeobrażenie pojęciowe powinno by się może odbić na mianow- nictwie, które jest niewątpliwie przestarzałe. Ścisły związek jednakże hebe- frenii, katatonii i paranoidu ze schizofrenią do tego stopnia utrwalił się w wy- obraźni każdego psychiatry, że trudno byłoby zbyt daleko posuwać się w prze- kształceniu mianownictwa. Nadal więc przymiotnik “schizofreniczny” niech widnieje w oznaczeniu zespołów, które wyrosły historycznie z pierwotnego pojęcia bleulerowskiej schizofrenii. Mianem hebefrenii, katatonii i paranoidu będziemy więc oznaczali te zespoły schizofreniczne, które wyrosły na podłożu przewlekłej schizofrenii. Natomiast takie same zespoły, jeżeli wywołane zo- stały innymi, nieswoistymi czynnikami chorobotwórczymi, określimy mianem zespołów schizofrenicznych (schizophreniforme, schizophrenieiihnlich, schizo- phrenes Zustandsbild, szizofrenopodobnyj). Zaliczamy omawiane zespoły psychotyczne do wspólnego kręgu schizofre- nicznego nie tylko dla uszanowania tradycji, ale przede wszystkim dlatego, że, mają wspólne cechy. Na pierwszym miejscu wymienić trzeba mniej lub więcej zaznaczone oznaki rozpadu struktury osobowości, szczególnie groźnie zarysowanego, jeśli zespół ten wystąpi w związku z podłożem schizofrenicz- nym. Równie ważną i znamienną cechą są szczególne zmiany życia afektyw- nego, które wykazuje również cechy wewnętrznego rozszczepienia. Dalszym wspólnym objawem jest autyzm, który w połączeniu z poprzednimi objawami wyciska znamienne piętno na sposobie myślenia. Myślenie “autystyczno-nie- zdyscyplinowane (Bleuler) wyraża się równie ważnym i stałym objawem roz- kojarzenia. Rozszczepienie zaznaczone jest nie tylko wewnątrz poszczególnych czynności psychicznych, a więc wewnątrz życia uczućiowego i wewnątrz pro- cesów myślowych, ale także pomiędzy tymi czynnościami w ich wzajemnym stosunku, a więc nie ma zrozumiałej harmonii między przejawami życia uczu- ciowego, czynności intelektualnych oraz napędu psychoruchowego. Chociaż wszystkie to zaburzenia odnaleźć można w każdym z trzech zespołów, to jed- nakże nie w tym samym stopniu. Zależnie od tego, która kategoria zaburzeń góruje w obrazie klinicznym, rozróżniamy ten czy inny zespól. I tak w zespole hebefrenicznym na pierwszym planie są ostre zaburzenia afektywne, obejmu- jące całość tych zjawisk począwszy od uczuciowości wyższej. W katatonicznym zespole górują natomiast zaburzenia ze strony napędu psychoruchowego. [więcej w: , sklep kolagen, Karmy dla psów, olejek arganowy ]

Comments Off

Posts Tagged ‘sklep kolagen’

Opisane przeobrazenie pojeciowe powinno by

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Niektórzy chorzy czują się źle, jeżeli znajdują się daleko od swojej rodziny. Z tym wpływem psychicznym liczymy się w każdym przypadku, gdy rozważamy sprawę leczenia klimatycznego. Z różnych klimatów, z których korzystają chorzy na gruźlicę płuc, za- sługuje na omówienie przede wszystkim klimat górski. Cechuje się on czystością powietrza i obfitością promieni pozafiołkowych i działa po- budzająco na układ nerwowy, narządy krwiotwórcze oraz przemianę ma- terii. Klimat górski wzmaga łaknienie, zwiększa liczbę krwinek czer- wonych oraz ilość hemoglobiny w krwi i poprawia stan podmiotowy cho- rych. Działanie pobudzające jest tym większe, im miejscowość górska le- ży wyżej. U osób nerwowych klimat wysokogórski – w naszym klimacie 800-1200 metrów nad poziomem morza – wywołuje nieraz bezsenność, zawroty i bóle głowy, bicie serca, uczucie łatwego męczenia się i inne dolegliwości osłabiające ustrój toteż nie posyła się do tego klimatu cho- rych bardzo pobudliwych, a jeżeli tam sami się udadzą, to początkowo powinni, pozostawać przez 8-10 dni w spoczynku, nim nie przystosują się do nowych warunków. Ponieważ klimat górski wymaga od ustroju większych zasobów sił, przeto nie wysyła się do wysokogórskich miejsco- wości chorych z ostrą gruźlicą płuc ani chorych wyniszczonych, z dużą gorączką (powyżej 38,5°C), z daleko posuniętą gruźlicą płuc rozpadową a także bardzo skłonnych do krwotoków płucnych. Niewielka skłonność do krwotoków nie stanowi jeszcze przeciwwskazania- do leczenia w kli- macie górskim, takich chorych trzeba jednak utrzymywać przez dłuższy czas w spoczynku. Chorzy z odmą opłucną po obu stronach przeważnie źle znoszą klimat wysokogórski. Nie wolno posyłać w wysokie góry także chorych na gruźlicę płuc z dużą rozedmą płuc, z chorobami narządu krą- żenia, zwłaszcza ze skłonnością do niewydolności krążenia, z nadciśnie- niem tętniczym, ze znaczną niedokrwistością, wyczerpaniem układu ner- wowego i z innymi ciężkimi powikłaniami. Natomiast naj właściwsze wskazanie dla klimatu. górskiego stanowi słaby rozwój klatki piersiowej usposabniający do gruźlicy płuc oraz stany po zapaleniu opłucnej Po- głębłając oddechy klimat górski powiększa pojemność życiową płuc, a po- budzając narządy krwiotwórcze i zwiększając łaknienie wzmacnia cały ustrój. Jest to zatem wskazanie zapobiegawcze. Dobre wyniki lecznicze uzyskuje się w tym klimacie u wielu chorych także w początkowych ok- resach przewlekłej gruźlicy płuc, szczególnie przebiegającej łagodnie, zwłaszcza jeżeli obok leczenia uzdrowiskowego stosuje się równocześnie inne metody, odpowiednie do stanu ogólnego i do stanu płuc. [więcej w: , rozstanie, sklep kolagen, olej kokosowy ]

Comments Off