Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘Skoki tandemowe’

Zatwierdzenie Bedaquiline przez FDA – Bilans korzyści i ryzyka dla opornej na leki gruźlicy cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Nieurzadne punkty końcowe, takie jak przeżycie pacjenta, kliniczne rozpoznanie gruźlicy i tempo nawrotu choroby zostaną włączone do badania potwierdzającego. Chociaż te kliniczne punkty końcowe można uznać za bardziej rygorystyczne i tradycyjne niż mikrobiologiczny punkt końcowy konwersji kultury plwociny, ich zastosowanie przedłuży badanie, ponieważ będą one oceniane od 12 do 24 miesięcy po zakończeniu przez pacjentów wielomiesięcznych badań. schemat leczenia. Rozważając zatwierdzenie bedaquiliny, FDA rozważyła zalety leczenia bedaquiliną u pacjentów z gruźlicą płucną oporną na rozmazywanie, u których nie było wystarczających możliwości leczenia, w porównaniu z ryzykiem, w tym obserwowaną nierównowagą z powodu śmiertelności. Ryzyko związane z niedostatecznym leczeniem gruźlicy obejmuje prawdopodobny postęp choroby, który w niektórych przypadkach byłby śmiertelny, oraz rozwój zwiększonej oporności na antybiotyki nie tylko dla pacjenta, ale także dla szerszej populacji zagrożonej zachorowaniem na gruźlicę. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘Skoki tandemowe’

Zatwierdzenie Bedaquiline przez FDA – Bilans korzyści i ryzyka dla opornej na leki gruźlicy cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Bedaquiline została zatwierdzona przez Food and Drug Administration (FDA) pod koniec 2012 r. W leczeniu dorosłych z oporną na wiele leków gruźlicą płuc, dla których nie jest dostępny inny skuteczny sposób leczenia.1 Jedna złożoność, z którą musi się zmierzyć FDA w analizie marketingu bedaquiline wniosek był taki, że w jednym z badań fazy 2 odnotowano więcej zgonów wśród pacjentów, którym podawano bedakilinę w ramach schematu antymycobakteryjnego w porównaniu z pacjentami, którzy przyjmowali placebo w tym samym schemacie, pomimo stosunkowo wyraźnych dowodów na skuteczność bedaquiliny w oczyszczaniu Mycobacterium tuberculosis z plwociny. Biorąc pod uwagę tę nierównowagę w zakresie śmiertelności, zatwierdzenie bedaquiliny wydaje się paradoksalne dla niektórych osób. Jednak aplikacje marketingowe, które są poddawane przeglądowi przez FDA, często opierają się na złożonych ocenach ryzyka i korzyści. (Dwunastotygodniowe końcowe wyniki wyżej wspomnianego badania fazy 2 zostały opisane przez Diacona i wsp. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘Skoki tandemowe’

Zatwierdzenie Bedaquiline przez FDA – Bilans korzyści i ryzyka dla opornej na leki gruźlicy cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

11 pacjentów pochodziło z ośmiu rodzin, z których wszyscy pochodzili z Maroka, Syrii lub Turcji. Pacjenci 3.1, 5.1 i 5.2 byli oceniani w Instytucie Ludwiga Boltzmanna na rzadkie i nierozpoznane choroby w Wiedniu i pochodzili ze Stambułu lub Ankary w Turcji. Pozostali pacjenci byli oceniani w National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health, w Bethesda w stanie Maryland, i pochodzili z Turcji, Syrii lub Maroka. Wiek pacjentów wahał się od 3 do 23 lat od lutego 2017 r. Pacjentów początkowo rozpoznano na podstawie rozpoznania przetrwałej enteropatii z utratą białek i włączono do badania po zidentyfikowaniu biallelicznych wariantów utraty funkcji CD55. Read the rest of this entry »

No Comments »

Posts Tagged ‘Skoki tandemowe’

Zatwierdzenie Bedaquiline przez FDA – Bilans korzyści i ryzyka dla opornej na leki gruźlicy cd

Posted in Uncategorized  by admin
May 22nd, 2018

Wśród mężczyzn w wieku 65 lat lub starszych bezwzględna różnica pod koniec obserwacji wyniosła 2,6 punktu procentowego (95% CI, -8,7 do 10,8). Wpływ operacji na śmiertelność z wszystkich przyczyn mógł różnić się w zależności od wyjściowej wartości PSA (P = 0,06 w przypadku interakcji) i kategorii ryzyka nowotworu (P = 0,08 w przypadku interakcji) (rysunek 2A i tabela oraz tabela S3 w dodatkowym dodatku) . Zabieg operacyjny nie wiązał się z niższą umieralnością ogólną niż obserwacja u mężczyzn z wartością PSA wynoszącą 10 ng na mililitr lub mniej lub wśród osób z rakiem niskiego lub wysokiego ryzyka, ale mogła być związana z niższą śmiertelnością u mężczyzn z PSA wartość większa niż 10 ng na mililitr lub wśród osób z pośrednim ryzykiem choroby. Wśród mężczyzn z chorobą niskiego ryzyka absolutna różnica ryzyka między grupami badanymi wyniosła 0,7 punktu procentowego (95% CI, -10,5 do 11,8). Wśród mężczyzn z guzami o średnim ryzyku bezwzględna różnica ryzyka wynosiła 14,5 punktu procentowego (95% CI, od 2,8 do 25,6). Read the rest of this entry »

No Comments »

« Previous Entries