Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

Jezeli za pomoca wstrzasów elektrycznych,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Jeżeli za pomocą wstrząsów elektrycznych, które nie mogą wpłynąć leczniczo na przewlekły proces schizofreniczny – uważany dzi- siaj powszechnie za somatozę organicznego typu – usuniemy zespół depre- syjny, to będzie to dalszy i ostateczny dowód, że chodziło tu o nawarstwienie ostrego zespołu psychotycznego czynnościowego, a nie o usunięcie części obja- wów schizofrenicznych. Rozumowanie to stanie się zrozumialsze w dalszych wywodach, gdy poznamy klinikę zespołów organicznych i strukturę etio-epi- genetyczną psychoz złożonych. Różnicowanie między melancholią a histerią omówimy poniżej przy opisie tej ostatniej jednostki. Histeria wikła się często z depresją, najczęściej w ten sposób, że objawy histeryczne wzbogacają sym- ptomatykę depresji endogennej, u.trudniając rozpoznanie, ponieważ lekarzowi rzuca się w oczy przede wszystkim agrawacja histeryczna. Należy odróżniać depresję nerwicową od depresji reaktywnej. Ta ostatnia wynika z aktualnego urazu psychicznego, który może być jednorazowy lub wielokrotny, albo trwały. O depresji nerwicowej, która oczywiście również ma charakter reaktywny, mówimy raczej w tych przypadkach, w których uraz psychiczny lub. konflikt nerwico-twórczy pochodzi z dawnych czasów. Rozstrzyga więc aktualne, prze- życie konfliktowe lub następstwo nerwicowe odległych przeżyć. Przy sposob- ności warto wyjaśnić pojęcie depressio anancastica. Pod tym określeniem ro- zumie się depresję endogenną powikłaną zespołem ariankastycznym. Nie po- winno się zaś używać tego miana na oznacżenie choćby naj cięższego stanu anankastycznego tylko dlatego, że wtórnie doprowadził on chorego do przy- gnębienia, które żasługuje wówczas na nazwę raczej depresji reaktywnej. W praktyce oznaczamy często pierwotność i wtórność za pomocą odpowied- niej kolejności dwóch składników złożonego zespołu, mianowicie zespół depre- syjno-anankastyczny oznacza depresję endogenną powikłaną objawami anan- kastycznymi, podczas gdy zespół anankastyczno-depresyjny oznacza stan na- tręctw myślowych, który doprowadził wtórnie do odczynu depresyjnego. Lęk jako objaw różnicowy inaczej wygląda w zespole depresji endogennej, a ina-. czej w pewnych przypadkach. depresji reaktywnej. W depresji endogennej ma charakter lęku lub niepokoju przedsercowego; w depresji .reaktywnej chory wyjaśnia, czego się lęka, np. aresztowania, choroby lub śmierci własnej lub kogoś bliskiego, ruiny która zmusi go do samobójstwa itd. Jeżeli się ma wprawę, to różnicowanie w przypadkach tych nie nastręcza większych trud- ności, zwłaszcza gdy rozporządzamy dobrze żebranym wywiadem . [podobne: , olej do włosów, powiększanie piersi, stomatolog Warszawa ]

Comments Off

Posts Tagged ‘stomatolog Warszawa’

Jezeli za pomoca wstrzasów elektrycznych,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Urojenia znajdują się jednak w obrazie klinicznym na ostat- nim planie, podobnie jak i omamy czuciowo-ustrojowe, słuchowe czy inne, których jest niewiele i które zdają się nie odgrywać większej roli, często zaś nie ma ich w ogóle. Nastrój bywa przygnębiony, obojętny albo ambiwalentny. Chorzy nie odczuwają potrzeby uzewnętrznienia swoich uczuć i przeżyć. Cza- . sem z późniejszych wypowiedzi dowiadujemy się, że przeżywali omamy, naj- częściej treści zakazującej: nie wolno jeść, mówić, ruszać się. Najczęściej nie po- trafią podać żadnego wytłumaczenia czy pobudek swojego postępowania. Wspom- nienia z czasu osłupienia bywają czasem żywe, czasem “jakby się śniło”. Chorzy przestają dbać o siebie, o swoją czystość, o potrzeby fizjologiczne, nie jedzą, nie piją, zanieczyszczają się kałem i moczem. Czasem kał rozmazują po swoim ciele. Całe życie popędowe wygasa. Niekiedy chorzy uprawiają samogwałt, nie okazując wstydu wobec otoczenia. Uczuciowość wyższa jest w całkowitym uśpieniu. Matka nie zajmuje się dziećmi, giną zainteresowania zawodowe i ogólne. Nie ma sposobu nawiązania z chorymi łączności afektywnej czy inte- .lektualnej. CZasem udaje się przezwyciężyć mutyzm i uzyskać odpowiedzi, gdy w przyciemnionym pokoju, w zupełnej ciszy zadajemy choremu pytania szep- tem. Z odpowiedzi tych wynika, że nawet w zupełnym osłupieniu zachowana jest orientacja i świadomość tudzież podstawowe czynności pamięciowe. Gdy osłupienie utrzymuje się dłuższy czas, coraz wyraźniej można zauważyć liczne zaburzenia wegetatywne: sinica kończyn, nosa i uszu, zakłócenie metabolizmu, upadek sił i wagi nawet przy dostatecznym odżywianiu, obłożenie języka, su-: chość błon śluzowych jamy ustnej lub przeciwnie, ślinotok, na który chory nie reaguje, zaburzenia miesiączkowania, najczęściej zupełny brak miesiączki, u obojga płci zanik popędu płciowego. Szczególnie na początku chorzy żalą się na zmęczenie nawet po niewielkich wysiłkach fizycznych i umysłowych. [hasła pokrewne: , stomatolog Warszawa, witamina b6, kosmetyki organiczne ]

Comments Off

« Previous Entries