Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

U osób wyniszczonych, oddzialujacych na,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

U osób wyniszczonych, oddziałujących na, lekkie już nacierania skóry uczuciem osłabienia, pogorszeniem snu itp., nacierań nie stosuje się. Nie uciekamy się u takich osób także do kąpieli ze słodkiej wody z dodat- kiem soli kuchennej lub bez niej. Natomiast ograniczamy się do obmy- wania ciała dla utrzymania go w czystości i usuwania podrażnienia skóry przez rozkładające się składniki potu. Roliier wprowadził do lecznictwa gruźlicy leczenie słońcem (heliotherapia). Doświadczenie poucza, że ta metoda, stosowana w po- staci kąpieli słonecznych lub naświetlaniem lampą kwarcową, daje dobre wyniki – zwłaszcza w klimacie górskim – w gruźlicy kostno-stawowej i w gruźlicy węzłów chłonnych, natomiast jest bardzo niebezpieczna w czynnej gruźlicy płuc, szczególnie przebiegającej z jamami. Już jednorazowe naświetlenie słońcem lub lampą kwarcową często wystarcza, by u chorego z czynną gruźlicą płuc wywołać wzrost gorączki, krwotok płucny i inne objawy płucne, świadczące o za- ostrzeniu choroby, a nawet przejście choroby w ostrą gruźlicę prosów- kową. Przyczyną szkodliwego działania kąpieli słonecznych oraz naświet- lania lampą kwarcową są promienie pozafiołkowe. O szkodliwości bez- pośredniego działania słońca należy pamiętać także podczas przechadzek leżakowania. Dodatnie działanie kąpieli słonecznych oraz naświetlań lampą kwar- cową w gruźlicy płuc spostrzega się tylko w przypadkach niedaleko po- suniętych, przebiegających łagodnie z jawną skłonnością do samorzut- nego wyzdrowienia, i to tylko w tym okresie, gdy ogólna ciepłota ciała jest już prawidłowa i świeżych ognisk grużliczych nie ma, a ogniska daw- niejsze znacznie się podgoiły. I w tych jednak przypadkach stosować to leczenie należy bardzo ostrożnie. Najmniejsze już gorączkowe wzniesienie ogólnej ciepłoty ciała, pogorszenie stanu podmio- towego w postaci osłabienia, pogorszenia snu itp. nakazuje przerwać to leczenie. Przy stosowaniu kąpieli słonecznych wystawia się na słońce początkowo na kilka. minut tylko kończyny osłaniając głowę, dopiero w dalszym toku leczenia poddaje się. ,działaniu słońca stopniowo brzuch, pośladki i barki pozostawiając zawsze osło- nioną klatkę piersiową i głowę. Po kąpieli powinien chory pozostawać w łóżku lub na leżaku 72-1 godzinę. Wyniki ostrożnego leczenia odpowiednio dobranych przy- padków bywają czasami dobre, zwłaszcza u dzieci (Armand-DeLille). Prócz zahartowania ciała szybko osiąga się poprawę ogólnego stanu i od- żywienia chorego. [hasła pokrewne: , olej lniany, przydomowe oczyszczalnie, Studnie głębinowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Studnie głębinowe’

U osób wyniszczonych, oddzialujacych na,

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Autor – jak gdyby znal teorię etioepigenezy – dochodzi do wniosku, że: 1) zespól katatoniczny może poza schizofrenią występować również na pod- łożu organicznych chorób mózgu, np. porażenia postępującego; 2) w przypadkach takich leczyć należy zarówno podstawową sprawę orga- niczną, jak i nawarstwiony zespól katatoniczny; 3) jedynym grodkiem leczniczym zdolnym uratować życie chorego jest w. ta- kim przypadku wstrząs elektryczny. Autor żąda oderwania się od powszechnie przyjętych skojarzeń terapeutycznych (“kiła układu nerwowego wymaga lecze- nia swoistego”) i stosowania nawet przy bardzo ciężkim stanie ogólnym cho- rego i przy ciężkich zaburzeniach krążenia wstrząsów elektrycznych. Dzięki takiemu postępowaniu “śmiertelny” przebieg nawarstwionej katatonii da się uchylić. Klinika Chorób Psychicznych Akademii Medycznej w Gdańsku posiada po-, cząwszy od r. 1946 bardzo dużo a.nalogicznych przypadków w zbiorze swoich doświadczeń terapeutycznych. Przypadek nr 4. Catatonia acuta letalis. P. W. ur. 25. V. 1928 r. Brat schizo- frenik przebywał w Kocborowie. Rozwijał się zawsze prawidłowo, był spokojny, zrównoważony, ruchliwy, nieco podejrzliwy, uczył się bardzo dobrze. Do ostatka pracował jako uczeń piekarski. Pierwsze objawy choroby wystąpiły w marcu 1946 r., a. więc w 18 r.ż. Przypuszczano że przejął się chorobą matki. Stał się dziwaczny, podejrzliwy, drażliwy, przesadnie pobożny, skrupulant, czasem mówił coś nie do rzeczy. mówił. że chce się utopić. Dnia 20 k”,ietnia poja”,ilo się u niego pobudze- nie psychoruchowe, które po paru dniach przeszlo w stan zahamowania: chory, jak podaje rodzina, nie poznawał najbliższych, przestał mówić, nie dojadał, a potem przestał w ogóle jeść, stal się nieposłuszny, moczył się do lóżka. [przypisy: , Studnie głębinowe, firma sprzątająca, klimatyzacja precyzyjna ]

Comments Off

« Previous Entries