Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Wnikniecie w psychike chorego podnieconego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wniknięcie w psychikę chorego podnieconego wydaje się niemożliwością, o ile jednak można stwierdzić, owład- nięta jest ona najsprzeczniejszymi uczuciami i popędami, współistniejącymi ze sobą ambiwalentnie, Nietrzymanie afektów dochodzi tutaj do szczytu. Mimo wszystko, jeżeli tylko nie ma domieszki jakiegoś zespołu upośledzającego sen- sorium, działania chorego mogą podlegać prawidłowej rejestracji pamięciowej. Ex post wyjaśniają niektórzy chorzy, że pobudek swojego gwałtownego postę- powania nie potrafią sobie wytłumaczyć, tym bardziej, że wcale nie odczuwają w chwili swoich działań afektów, np. prawdziwej wściekłości. Po prostu coś pobudzało ich do czynów popędowych przy zasadniczo obojętnym nastroju. Mimo woli nasuwa się tu porównanie z eksperymentalnie uzyskanymi zja- wiskami wściekłości rzekomej; tak jak gdyby chodziło o rozhamowanie mię”: dzymózgowia przy zniesieniu hamulców korowych. Często się zdarza, że nawet bardzo podnieceni katatonicy nie są aktywnie napastliwi, tak jak gdyby cho- dziło im tylko o wyładowanie zapasów energii. Ich czyny gwałtowne powstają raczej – pod postacią negatywizmu czynnego. Przy tych działaniach oczywiście trudno dopatrzyć się choćby śladów jakichś uczuć wyższych. Chorzy zdolni są do popełnienia ze śmiechem naj potworniejszych przestępstw, zwłaszcza kobiety są bezwstydne, ekshibicjonizm jest u nich rzeczą bardzo częstą. Również trudno spodziewać się nawiązania jakiegokolwiek kontaktu czy to afektywnego, czy intelektualnego z podnieconym chorym. W stanach tych widuje się najdzi- waczniejsze stereotypie ruchowe. Wypówieclzi są rozkojarzone, pełne persewe- racji, neologizmów. Nawet omamy miewają czasem wygląd werbigeracyjny, Jeżeli nawet nastąpi z czasem uspokojenie, to stereotypie, maniery, grymasy i nadzwyczaj częste w tych stanach automatyzmy utrzymują się aż do końca. Omamy mogą osłabnąć lub zaniknąć, urojenia mogą ulec redukcji, a stereoty- pie i inne dziwactwa trwają nadal jako wyraz spaczonego napędu psychoru- chowego. Nawet jeżeli u chorych hiperkinetycznych pojawi się okres zahamo- wania, to każdej chwili możliwy jest nie sprowokowany niczym z zewnątrz czyn impulsywny. Z późniejszych wyjaśnień chorego wynika, że chodziło o paragnomen. Takie eksplozywne działania mogą wystąpić u chorych akine- tycznych, np. niespodziewane zamachy samobójcze lub czyny przestępcze. [przypisy: , catering dietetyczny, przydomowe oczyszczalnie ścieków, surówki bawełniane ]

Comments Off

Posts Tagged ‘surówki bawełniane’

Wnikniecie w psychike chorego podnieconego

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Początkowo pokładano wielkie nadzieje w stosowaniu leków, które “in vitro” zabijają lub chociażby wybitnie hamują rozwój prątków gruźlicy, czyniąc pożywkę nieprzydatną dla ich wzro- stu. Do takich środków chemicznych należą kreozot, kwas. karbolowy, naftalina, jodoform, nafta, olej anilinowy oraz cytrynowy, mentol, ksy- lol, alkohol, kreolina (Konrad Wagner). Okazało się jednak, że leki za- . bijające prątki gruźlicy “in vitro” takiego działania w ustroju żywym nie wywierają. Koch polecił leczenie tuberkuliną dawną (Alt-Tuberkulin) jako metodę polegającą na wytwarzaniu swoistej odporności chorego ustroju. W tym znaczeniu leczenie to zawiodło, ponieważ nie- wrażliwość ustroju można tą metodą uzyskać tylko na jeden z jadów gruźliczych, bez odporności jednak przeciwko samym prątkom. Wsku- tek tego sprawa gruźlicza może posuwać się dalej i wieść do śmierci po- mimo nawet osiągnięcia przez ustrój wysokiego poziomu odporności tu- berkulinowej. Bezskuteczne okazały się liczne inne przetwory tuberku- liny. Dopiero w ostatnim czasie powiodło się poczynić poważne kroki na- przód w lecznictwie lekowym gruźlicy płuc przez wynalezienie związ- ków, które stwarzają niekorzystne warunki rozmnażania się prątków gruźlicy w ustroju. Związki te (streptomycyna i in.) nie podważyły jed- nak metod polegających na oszczędzaniu chorego oraz na zwiększaniu i pobudzaniu obronnych jego sił, przy jedno- czesnym umiejętnym podtrzymywaniu odpowiedniego nastroju psychicz- nego chorych, od niego bowiem zależy w dużej mierze stan odporności ustroju na zakażenie. [przypisy: , surówki bawełniane, protetyka, olej kokosowy ]

Comments Off