Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Trzeba jednak podkreslic, ze czasem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Trzeba jednak podkreślić, że czasem nieschizofreniczny czynnik etiologiczny nie rzuca się w oczy lub jest niestwierdzalny albo z powodu niedoskonałości naszych sposobów rozpoznawczych, albo dlatego, że chory zgłasza się do le- czenia w okresie, gdy z podstawowego cierpienia somatycznego już nie ma śla- dów. W wywiadzie otrzymujemy najwyżej wiadomości o przebytej tuż przed wybuchem psychozy gorączce, grypie lub innej jakiejś nieokreślonej i trudnej do ustalenia sprawie chorobowej. Obowiązkiem naszym jest dokładne zbada- nie internistyczno-neurologiczne każdego chorego z ostrym zespołem psycho- tycznym, i to tuż po jego przyjęciu. Nie wolno natomiast lekkomyślnie przyle- piać choremu etykiety “schiz0frenia”, zanim się na podstawie dokładnych ba- dań, rozbioru obrazu klinicznego, obserwacji zejścia sprawy, wniosków ex ju- vantibus” i katamnezy nie udowodni tej poważnej choroby. Różnicowanie z paranoją i parafrenią omówimy w następnych podrozdziaJach. Przypadek nr 5. Myxoedema adultorum syndromate paranoidal-L eptTće complicatum. K. M:, ur. 29. IX. 1909 r. Ojciec alkoholik. Rozwój prawidłowy. W 31 r. Ż. zatrucie grzybami z żółtaczką. W lipcu 1946 r. na piąty dzień po porodzie wystąpiła gorączka 39,6° z dreszczami. Przeniesiono ją na oddział septyczny i zasto- sowano uderzenie sulfonamid owe, po czym bóle i gorączka ustąpiły, chorą po 2 tyg. wypisano. Już w czasie pobytu w szpitalu zauważyła lekki obrzęk w okolicy pra- wego oka, w domu obrzęk objął i okolicę oka lewego. W 3 tyg. po porodzie poja- Wiły się silne bóle w jamie brzusznej bez szczególnego umiejscowienia, wymioty, biegunka, drętwienie rąk i nóg, skóra stała się sucha, od tej pory nasilające się osłabienie i apatia, gorączki nie było. Chora zauważyła utrudnienie mowy. Stan ten stopniowo się pogarszał, chora straciła energię, stała się ospała, zanikły u niej zain- teresowania, stała się małomówna, gdyż odczuwała również drętwienie szczęk. Obrzęki utrzymywały się nadal, zapisywane leki nic nie pomagały, zauważyła wy- padanie włosów, była coraz słabsza i coraz bardziej zniechęcona do wszystkiego. Potem obrzęki pojawiły. się i na kończynach dolnych. Obrzęki te nie znikały pod uciskiem. [hasła pokrewne: , foteliki dla dzieci, odwrócona osmoza, wózki dziecięce ]

Comments Off

Posts Tagged ‘wózki dziecięce’

Trzeba jednak podkreslic, ze czasem

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Antoni Sabatowski. zaleca w gruźlicy płuc, zależnie od pory roku, le- czenie klimatyczne od stycznia do polowy marca w klimacie górskim (Zakopane, Bystra, Istebna i inne), od kwietnia do polowy czerwca i od końca sierpnia do połowy października – w klimacie pontyjskim lub pontyjsko-podgórskim, od drugiej polowy maja do końca września – w klimacie nizinno-leśnym (Otwock, Rudka, Smukała, Ludwikcwo, Środ- Dorów i inne). Lato w klimacie pontyjskim i pontyjsko-podgórskim jest za gorące. Listopad i grudzień mało nadają się do leczenia klimatycznego. Do wysokogórskich miejscowości leczniczych w Polsce należą Zako- pane (900-1000 m n. p. m.), do stacji podgórskich Rabka (560 m), Ko- wary (420 m), Ustroń (363-550 m), Zawoja (530 m), Szczawnica (500 m), . Czorsztyn (500 m), Rajcza (500 m), Wisła (450 m), Kamienna Góra (430 m), Twardów (450 m), Bystra (400 m) i inne, do stacji nizinnych – Otwock, Małoryta, Mienia, Ludwikowo, Smukała. Drugim czynnikiem, który odgrywa. ogromną rolę w leczeniu gruźlicy płuc, jest należyte odżywianie. Już lekarze hinduscy na 10 wieków przed erą chrześcijańską, a więc o wiele wcześniej niż Hipokrates, oce- niali znaczenie należytego żywienia suchotników i byli zwolennikami diety mieszanej i bardzo urozmaiconej a zarazem pożywnej. Dla pobudze- nia łaknienia zwracali uwagę także na czystość powietrza zalecając zwła- szcza pobyt w górach. Najwięcej jednak przyczynili się do rozbudowy i usystematyzowanie leczenia gruźlicy płuc metodą higieniczno-dietety- czną Brehmer z Oorbersdorfu i jego uczeń Dettweiler. Na grunt polski przeszczepił ich poglądy Alfred Sokołowski. Ządał on, by suchotnika ży- wiono dobrze, a nawet poniekąd nadmiernie, tak iżby on otrzymywał co najmniej o 25 do 50% więcej jednostek ciepła niż człowiek zdrowy. Po- glądy te znalazły poparcie w badaniach przemiany materii u chorych na suchoty. Okazało się, że chorzy Ci wydalają w posuniętych okresach choroby azotu, fosforu i siarki znacznie więcej niż zdrowi a ich wymarcia gazowa może przewyższyć wymianę gazową u zdrowych nawet o 86%. Ze wzmożonym rozpadem tkanek łączy się także zwiększone wydalanie soli mineralnych, zwłaszcza wapnia i magnezu. Wyniszczenie ustroju starano się zapobiec nadmiernym żywieniem obfitującym w białko i tłuszcz. Prócz przesłanek teoretycznych przemawiały za takim pożywieniem także chroniące od gruźlicy działanie obfitego pokarmu białkowo-tłuszczowego, zauważone w doświadczeniach na zwierzętach. Z czasem przekonano się jednak, że przekarmianie chorych na gruźlicę płuc często wpływa ujem- nie na przebieg choroby, al nieraz wiedzie także do niepożądanych upor- czywych zaburzeń trawiennych. Dlatego też godząc się na to, że chorych na gruźlicę płuc trzeba żywić lepiej niż ludzi zdrowych, nie stosujemy już dziś przesadnego ich tuczenia. [podobne: , fizjoterapia, rehabilitacja, wózki dziecięce ]

Comments Off

« Previous Entries