Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Rozpoznanie dotyczy tu dwóch skladników

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie dotyczy tu dwóch składników złożonego obrazu klinicznego. Jednvm Iest przewlekle przebieaający zesnół psychoorzantcznv, uwarunkowany nie- docvvnnościa tarczycy (mllxnedema ad.ultoTum), wynik aktvwności psvchoruchowei z dalpko posuniętym snowolnieniem. dementia afectiva, dysforia, obniżenie uczu- ciowości wyższej, upośledzenie zdolności zapamiętywania, zaznaczone otępienie itd. Rozpoznanie etiologii ułatwione było dzięki typowym objawom cielesnym: obrzęk śluzowaty, wypadanie włosów, właściwości skóry, zmiany neurologiczne charakteru. ośrodkowego itd. Badania pracowniane rozpoznanie to potwierdziły. Drugim skład- nikiem obrazu klinicznego był natomiast epizodyczny, czynnościowy, łatwo odwra- calny i mijający bez ubytków zespół psychotyczny schizofrenoidalny o cechach para- noidalnych: zerwanie afektywnej łączności z otoczeniem, sztywność i niedostosowa- nie afektu, podniecenie psychoruchowe z napastliwością, omamy słuchowe, urojenia głównie prześladowcze, rozkojarzenie, rozchwianie struktury osobowości itd. Wobec braku cech przewlekłego procesu schizofrenicznego w okresie prępsychotycznym przyjąć należałoby związek przyczynowy epigenetyczny między organicznym uszko- dzeniem mózgu spowodowanym niedoczynnością tarczycy i zespołem psychotycznym paranoidalnym. Rokowanie co do ostrej psychozy było pomyślne i potwierdzone zostało argumentem ex juvantibus, tj. skutecznością wstrząsów elektrycznych. Nato- miast zespół psycheorganiczny wymagał leczenia hormonalnego. . Przypadek nr 6. Morbus Basedovii in tractu curationis methylthiouracylo syndromate paranoidali epigenetice complicatus. K. M. ur. 10. VII. 1908 r. Brat miał być “nerwowy”. Od 35 r. Ż. zauważono u niej wytrzeszcz oczu, w dwa lata później również powiększenie się tarczycy. Stopniowo coraz większe rozdrażnienie, niepo- kój, zdenerwowanie, bezsenność, kołatanie serca. Po leczeniu dwujodotyrozyną objawy te zwykle ustępowały. Przebywała po raz pierwszy w Klinice Chorób Wewnętrznych AMG od marca do czerwca 1948 r. Dnia 2. IV. przemiana spoczyn- kowa wynosiła +.49,7% Dnia 6. IV. rozpoczęto leczenie metylotiouracylem, rozpo- czynając od 0,2 i stopniowo zwiększając dawkę do 0,6 na dobę. Stan chorej zaczął się szybko poprawiać, chora uspokoiła się, drżenie rąk i objawy oczne zmniejszyły się, przemiana spoczynkowa 28. IV – 1,4%. Dawkę zaczęto zmniejszać. Od 5. V. chora otrzymywała po 0,2 na dobę. Lek odstawiono 9. •V. Dnia 15. V. tętno podniosło się do 110-120, znowu wystąpiła bezsenność i rozdrażnienie, wobec czego 19. V. wznowiono podawanie metylotiouracylu. Dnia 24. V. przemiana spocz. +28,6%. Doprowadzono dawkę znowu do 0,6 na dobę. Chora uspokoiła się, tak że dawkę stopniowo zmniej- szono do 0,1. I oto dnia 26. VI. chora zaczęła się czuć przedmiotem żartów i uśmie- chów sąsiadek oraz personelu klinicznego. W nocy była bezsenna, mówiła bez usta- nia, twierdziła, że otrzymała paczkę od nieznanej osoby z listem złośliwym i ze złośliwą zawartością. Po kilku dniach stwierdzono omamy słuchowe, chora wypo- wiadała liczne urojenia prześladowcze i ksobne. Dnia 29. VI. usiłowała wyskoczyć przez okno, aby połączyć się z dziećmi, których głosy dochodzące z dziedzińca sły- szała wyraźnie. [patrz też: , kostiumy kąpielowe jednoczęściowe, trener personalny, pieczenie w miejscach intymnych ]

Comments are closed.