Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Rozpoznanie. Pomocny tu jest czynnik

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie. Pomocny tu jest czynnik dziedziczności: brat chorego schizo- frenik. Psychoza przebiegała z wybitnymi zaburzeniami napędu psychoruchowego, najpierw jako katatonia hiperkinetyczna, później jako hipokinetyczna aż do cięż- kiego osłupienia. Całkowite zerwanie łączności uczuciowej i intelektualnej z oto- czeniem, zdaje się świadczyć o tym, że mieliśmy tu do czynienia z rzadkim typem osłupienia receptorowego (stuPO receptorius) w myśl klasyfikacji patofizjologicz- nej Iwanowa-Smolenskiego. Rozpoznanie zespołu katatonicznego opiera się na za- niku życia popędowego i wszelkich innych przejawów uczuciowości, na tak typo- wych objawach jak mutyzm, osłupienie, zanik odczynów odruchowych na naj przy- krzejsze bodźce itp. Wyjątkowo ciężki, rychło mimo troskliwej opieki lekarsko- pielęgniarskiej do zgonu prowadzący przebieg choroby uzasadnia rozpoznanie ostrej, śmiertelnej katatonii.
ZESPOŁ PARANOIDALNY Objawy kliniczne i przebieg. Zespół paranoidalny rozpoznajemy, jeśli wśród wielu objawów wspólnych z innymi zespołami z kręgu schizofre- nicznego górują w obrazie klinicznym urojenia i omamy. Urojenia i omamy zdarzają się w zespołach hebefrenicz- nym i katatonicznym, ale pojawiają się na dalszym planie, może ich w ogóle nie być, mogą być wątpliwe, poronne, nie wykształcone, w postaci tylko akoas- matów lub fonematów. Tutaj występują one wyraźnie, w wielkiej liczbie, two- rząc trzon psychozy. Nie zawsze pierwsze objawy psychozy muszą być tego typu. Zwiastunem pa- ranoidu może być zmiana osobowości, niezrozumiałe dla otoczenia przygnę- bienie lub stan lękowy, rzadziej stan pobudzenia przypominający nastrój ma- niakalny lub hipomaniakalny, czasem objawy hebefrenoidalne lub katatonoi- dalne. Dopiero po kilku dniach lub ty- godniach z tych niewyraźnych objawów zaczątkowych może się wykształcić pełny zespół paranoidalny. [przypisy: , krem neutrogena, przydomowe oczyszczalnie ścieków, implanty zębów ]

Comments are closed.