Zdrowe kosmetyki naturalne
Naturalne sposoby na codzienne zdrowie

Zwiększona profilaktyka i terapia antyretrowirusowa w zakresie zaawansowanej infekcji HIV w Afryce ad 5

Posted in Uncategorized  by admin
September 3rd, 2019

Szczegóły dotyczące przestrzegania przez pacjentów leczenia są przedstawione na rysunku S1 w dodatkowym dodatku. Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów po randomizacji. Ogółem 1805 pacjentów poddano randomizacji w celu uzyskania zwiększonej profilaktyki (906 pacjentów) lub standardowej profilaktyki (899 pacjentów) (Figura 1). Wyjściowa charakterystyka pacjentów była dobrze zrównoważona w obu grupach (tabela i tabela S1 w dodatkowym dodatku). Mediana wieku wynosiła 36 lat; 72 pacjentów (4,0%) miało 5 do 17 lat. Mediana liczby CD4 + wynosiła 37 komórek na milimetr sześcienny, a 1300 z 1763 pacjentów (73,7%) miało miano wirusa co najmniej 100 000 kopii na mililitr. Pomimo tych ustaleń 854 pacjentów (47,3%) było bezobjawowych lub łagodnie objawowych (stadium kliniczne choroby WHO, do 2).
Przed randomizacją 174 pacjentów (9,6%) otrzymywało izoniazyd, a 196 (10,9%) otrzymywało leczenie flukonazolem; 3 (0,2%) i 9 (0,5%) odpowiednio otrzymywały leki w profilaktyce. Więcej pacjentów w standardowej grupie profilaktycznej niż w grupie z podwyższoną profilaktyką otrzymywało flukonazol, azytromycynę lub inne antybiotyki podczas randomizacji, co prawdopodobnie odzwierciedla dodatkowe zastosowanie w leczeniu kandydozy jamy ustnej lub drobnych zakażeń bakteryjnych. Wszyscy pacjenci rozpoczęli ART po medianie 5 dni po badaniu przesiewowym, głównie z zastosowaniem pierwszej linii tenofowiru, emtrycytabiny i efawirenzu.
W sumie 56 pacjentów (3,1%) – 24 w grupie z podwyższoną profilaktyką i 32 w grupie standardowej profilaktyki – straciło czas obserwacji (tj. Brak obecności w klinice przez> 91 dni) (P = 0,28). W ostatniej obserwacji 1765 pacjentów (97,8%) nadal otrzymywało ART pierwszej linii, z których 119 (6,6%) dokonało substytucji w klasie. Nie stwierdzono istotnej różnicy między grupami w odsetku pacjentów, którzy nie uczestniczyli w co najmniej jednej zaplanowanej wizycie przed śmiercią lub utracie do obserwacji (11,6% [105 pacjentów] w grupie z podwyższoną profilaktyką i 11,9% [107 pacjentów] w grupa standardowej profilaktyki, P = 0,84).
Odbiór profilaktyki i leczenia
W ciągu pierwszych 12 tygodni po rozpoczęciu ART, pacjenci z grupy profilaktyki rozszerzonej otrzymywali profilaktykę izoniazydową w 84,4% przypadków w czasie osobowym i izoniazyd w 11,3% osobach w porównaniu z 3,6% i 10,7% osób. -czas odpowiednio w grupie standardowej profilaktyki. Pacjenci z grupy profilaktyki rozszerzonej otrzymywali profilaktykę flukonazolową w 96,7% przypadków leczonych osobo-wo i flukonazolem przez 1,9% osobo-wego czasu, w porównaniu odpowiednio z 0,3% i 2,6% osobo-czasowo w standardowej grupie profilaktycznej. (Rys. S1 w Uzupełniającym dodatku). Wszystkim pacjentom w grupie z podwyższoną profilaktyką przepisano azytromycynę i albendazol (tabela 1).
Po 12 tygodniach znaczna część pacjentów w profilaktyce standardowej zapoczątkowała terapię prewencyjną izoniazydem (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Tak więc, od 12 tygodni do 48 tygodni, pacjenci z grupy profilaktyki rozszerzonej otrzymywali profilaktykę izoniazydową dla 46,3% czasu osobowego i leczenia izoniazydem dla 3,2% osobo-czasowego, w porównaniu z 54,8% i 3,2% osobowości. czas odpowiednio w grupie standardowej profilaktyki
[więcej w: objawy refluksu u dzieci, protezy bezklamrowe, wykaz lekarzy medycyny pracy ]

Tags: , ,

No Responses to “Zwiększona profilaktyka i terapia antyretrowirusowa w zakresie zaawansowanej infekcji HIV w Afryce ad 5”

 1. Gustaw Says:

  [..] Odniesienie w tekscie do wyciągi chemiczne[...]

 2. Nikola Says:

  wcale nie ma tych suplementów od groma

 3. Leon Says:

  [..] Cytowany fragment: elektroniczna dokumentacja medyczna[...]

 4. Bowie Says:

  Byłam już u dwóch dermatologów

Powiązane tematy z artykułem: objawy refluksu u dzieci protezy bezklamrowe wykaz lekarzy medycyny pracy